Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Mestverspreiding van grensoverschrijdende landbouwexploitaties
Brugge, 6/5/2002
Diverse Vlaamse boeren in de grensstreek met Frankrijk bevinden zich in de situatie dat zij hun bedrijfszetel in Vlaanderen hebben maar zowel in Vlaanderen als in Noord-Frankrijk gronden exploiteren. De Franse overheid verbiedt om dierlijke mest van buiten het Frans grondgebied binnen Frans grondgebied te brengen. Deze Vlaamse boeren kunnen derhalve dierlijke mest van hun bedrijf in Vlaanderen niet uitbrengen op hun gronden in Frankrijk. Dit is echter in strijd met de richtlijn 92/118/CEE van de Europese Unie (bezemrichtlijn). Ingevolge deze beslissing is het voor grenslanderijen toegelaten om hun eigen dierlijke mest, geproduceerd op hun bedrijf in Vlaanderen, op de door hen zelf geëxploiteerde grond in Frankrijk uit te voeren.

Tussen gelijk hebben en gelijk krijgen ligt voor de Vlaamse boeren een uitputtende juridische procedure. Om deze te vermijden wordt gepoogd de Franse autoriteiten te overtuigen de Europese richtlijn toe te passen met respect voor de Franse bemestingsnormen en onder controle van de Franse overheid.

Daartoe heeft Gouverneur Paul Breyne overleg gepleegd met de prefect Pautrat te Rijsel op 26 april 2002. Dit overleg was hoopgevend. Een akkoord waarbij aan de problemen van de exploitanten van grenslanderijen wordt tegemoetgekomen, behoort tot de mogelijkheden. De verdere modaliteiten daartoe zullen besproken worden in een overleg tussen de Franse autoriteiten en de bevoegde diensten in België en Vlaanderen. Er is dus uitzicht dat de problemen van deze Vlaamse boeren in de grensstreek met Frankrijk opgelost geraken.

Deel: ' Mestverspreiding van grensoverschrijdende landbouwexploitaties Vlaan.. '
Lees ook