Metaalunie

Nieuwegein, 20 september 2001

Metaalunie over Miljoenennota 2002:

Positieve en negatieve impulsen in een onzekere tijd

De begroting 2002 die de regering dinsdag heeft gepresenteerd is door de macabere gebeurtenissen in de Verenigde Staten in een bijzonder kader komen te staan. De onzekerheden over de cijfers zijn toegenomen en niemand kan nog voorspellen hoe de uitkomsten zullen zijn. Het Centraal Planbureau had echter al berekend dat de eerder vastgestelde groeivertraging sterker is dan verwacht. Dankzij de in de achterliggende jaren gehanteerde Zalm-norm zijn de overheidsfinanciën behoorlijk op orde en zijn de uitgaven niet direct gekoppeld aan de inkomsten. Door dit beleid behoeft de regering in de begroting (die overigens gebaseerd is op behoedzame economische groeiverwachtingen) niet direct vooruit te lopen op toekomstige tegenvallers. Dat neemt niet weg dat de jaren van uitbundige economische groei voorbij zijn. Het kabinet heeft in de begroting voor volgend jaar nog gerekend op een economische groei van 2%, ruim 1,5% lager dan de gemiddelde groei in deze kabinetsperiode. Het begrotingsoverschot komt naar verwachting uit op 1% van het nationale inkomen. De groei is er nog steeds, maar veel gematigder dan in de afgelopen periode. Daardoor zal de werkeloosheid iets oplopen. In de totale industrie wordt voor volgend jaar net als voor dit jaar een afname van het arbeidsvolume met 0,25% verwacht. Goed opgeleide medewerkers blijven echter nodig. Het belang daarvan neemt alleen maar toe. Daarom is het een goede zaak dat het kabinet 136 miljoen euro extra in het beroeps-onderwijs stopt. Jongeren uit het vmbo worden gestimuleerd een mbo-opleiding te volgen en meer mbo'ers moeten naar het hbo. De beroepsonderwijskolom wordt zo een echte leerweg. Wij waarderen daarom de verruiming van de afdrachtvermindering onderwijs. Positief is ook de invoering van fiscaal gefacilieerde winstdelingsregelingen. Flexibel belonen is een goed middel om de beloning van medewerkers mee te laten ademen met de conjunctuur, waarmee het risico van te hoge loonkosten kan worden afgewend of verkleind. Verdere forse (niet CAO-gebonden) loonkostenstijgingen kunnen wij ons niet permitteren, nu onze internationale concurrentiepositie al behoorlijk verzwakt is. Het bevorderen van de werkgelegenheid door fiscale faciliteiten voor werkzoekenden en werkgevers (door de invoering van een toetrederskorting en een afdrachtvermindering) verdient eveneens waardering. Een slecht plan is echter het invoeren van een boete voor werkgevers die werknemers van 57,5 jaar en ouder (moeten) ontslaan. Dat werkt contraproductief. Minister Vermeend wil ouderen langer aan het werk houden. Dat wordt

alleen bereikt met positieve impulsen en niet met verstarrende en remmende negatieve maatregelen. De verlaging van de vennootschapsbelasting met 0,5% naar 34,5% stellen wij uiteraard op prijs, maar vinden wij te weinig. Die moet in de komende jaren snel meer worden. Overigens is ook een verdere reductie van de collectieve lasten nodig. Helaas wordt onvoldoende gebruikgemaakt van de ruimte die het regeerakkoord hiervoor biedt en die ook werkelijk beschikbaar is (door de overvolle WW- en WAO-fondsen). Onze strijd (samen met anderen) tegen de onrechtvaardige administratieve lasten op de grijskenteken-auto's heeft geresulteerd in een bevredigende oplossing voor de categorie auto's die ook voor privé-doeleinden worden gebruikt. Daarvoor komt een 10% bijtelling zonder kilometeradministratie. Dat lijkt niet onredelijk. Het is ook een goede zaak dat de onbelaste kilometervergoeding gehandhaafd blijft. Dat in technologie en innovatie flink geïnvesteerd blijft worden door het Ministerie van Economische Zaken, en dat er nog een schepje bovenop wordt gedaan, is zeer te waarderen (met de WBSO, de kennisoverdracht met inschakeling van brancheorganisaties en het samen met het mkb zoeken naar kansrijke technologieën). Dat is ook van belang voor onze internationale concurrentiepositie. Juist omdat wij het vooral moeten hebben van onze export betreurt de Metaalunie dat de bijdragen aan het Programma Starters Buitenlandse markten (PSB) worden verlaagd, terwijl deze regeling in het mkb in de metaal zo succesvol is gebleken. De administratieve lastendruk is nog onvoldoende teruggedrongen. Van de beoogde doelstelling tot 2002 is nog maar een kwart gerealiseerd. Daarom dringt de Metaalunie aan op (aanvullende) concrete maatregelen in het plan dat dit najaar aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. Goed nieuws is dat er wellicht een doorschuifregeling komt bij bedrijfsovername, maar dat staat nog niet helemaal vast. Over de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen, de aanleg van wegen en de verbetering van het openbaar vervoer is de begroting van het Ministerie van VROM vaag. In elk geval is daarvoor geen extra geld uitgetrokken. Mogelijk dat het per 1 januari 2002 te starten nieuwe Ruimtelijk Planbureau (waarvan de rol en de status vergelijkbaar zal zijn met die van het CPB) een positieve invloed kan hebben op de verdere beleidsontwikkeling. Voorlopig blijft de verkeerscongestie een groot, dagelijks weerkerend probleem.


Deel: ' Metaalunie over Miljoenennota 2002: '
Lees ook