European Commission

IP/02/787

Brussel, 31 mei 2002

Metrologie voor betere metingen in internationale handel: Commissie helpt wederzijdse erkenning en handel bevorderen

De hedendaagse wereldeconomie vereist betrouwbare metingen. Goede metingen dienen te worden afgestemd op wetenschappelijk gezonde normen of referenties. De Commissie beoogt beletselen voor de internationale handel weg te nemen. Onderzoeksprojecten zoals RegMet en MetroTrade bevorderen de invoering van internationaal aanvaarde capaciteiten op het gebied van normen en metingen en zorgen voor kwantificeerbare en vergelijkbare meetresultaten. Dit moet helpen om misverstanden en geschillen te voorkomen en handelsbarrières te verminderen. De workshop RegMet/Metrotrade, die op 30 - 31 mei 2002 gehouden werd in het Instituut voor referentiematerialen en -metingen in Geel, België, bood een forum om de dialoog te bevorderen tussen metrologiekringen en stakeholders op het gebied van regelgeving en handel. Vergroten van het bewustzijn van de behoefte aan vergelijkbare meetsystemen is een van de sleuteldoelen van dit forum.

EU-onderzoekscommissaris Philippe Busquin stelde: 'Europa heeft een lange traditie van topkwaliteit op het gebied van onderzoek en innovatie, met name metingen en proeven. Door het vergroten van het bewustzijn van de behoefte aan internationaal aanvaarbare vergelijkbare metingen helpt de Commissie via de projecten RegMet/MetroTrade om Europese onderzoekers en experts op dit gebied samen te brengen, Europa's wetenschapsbasis te versterken, wederzijdse erkenning van metingen te bevorderen en te maken dat de mondiale vrijhandel onze economie helpt."

Het MetroTrade netwerk wordt gecoördineerd door het Deense instituut voor fundamentele metrologie (Denemarken), terwijl het RegMet netwerk wordt gecoördineerd door het National Physical Laboratory (Verenigd Koninkrijk). Zij worden door de Commissie ondersteund via het onderzoeksprogramma "Groei". Zij verspreiden CIPM-MRA's (CIPM=International Committee of Weights and Measures=Internationaal Comité voor Maten en Gewichten; MRA=Mutual Recognition Arrangement=overeenkomst inzake wederzijdse erkenning) onder geïnteresseerde partijen die betrokken zijn bij regelgevende kwesties die betrekking hebben op metingen. Uitwisseling van beste praktijk op dit gebied zal helpen bij het uit de weg ruimen van bestaande en toekomstige beletselen voor de internationale handel die veroorzaakt worden door gebrek aan kennis van de equivalentiegraad van nationale meetcapaciteiten, het ontbreken van een kader voor de wederzijdse aanvaarding van kalibreringscertificaten en "de facto" eisen om traceerbare kalibreringen te herhalen.

De (door de Commissie samen met de Europese Organisatie voor conformiteitsbeoordeling, EOTC, georganiseerde) workshop RegMet/MetroTrade heeft onderwerpen behandeld zoals de structuur van de wereldmetrologie, traceerbaarheid, accreditering, onzekerheid; conformiteitsbeoordeling en regelgeving op gebieden zoals voedselveiligheid en milieubescherming. Deelnemers waren onder meer experts op het gebied van metingen, metrologen, sleutelleden van de conformiteitsbeoordelingswereld, normalisatiefunctionarissen, wetgevers, vertegenwoordigers van markttoezichtautoriteiten, en alle betrokkenen uit de Europese Unie, EVA en kandidaat-EU-lidstaten.

Voor verdere informatie zie:

http://www.metrotrade.dk/

http://europa.eu.int/comm/research/growth/index.html

http://dbs.cordis.lu/cordis-cgi/srchidadb?ACTION=D&SESSION=298572002-5
-28&DOC=2&TBL=EN_PROJ&RCN=EP_RCN:52583&CALLER=EISIMPLE_EN_PROJ
http://dbs.cordis.lu/cordis-cgi/srchidadb?ACTION=D&SESSION=2282002-5-2 8&DOC=1&TBL=EN_PROJ&RCN=EP_RCN:53171&CALLER=EISIMPLE_EN_PROJ

http://irmm.jrc.cec.eu.int/

Deel: ' Metrologie voor betere metingen in internationale handel '
Lees ook