Gemeente Son en Breugel


Mileuvergunningen 19 februari
Publicatiedatum: 17-02-2003

Meldingen van de afdeling milieu

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding(en) hebben geaccepteerd van:

· Dhr. M.C. Vogels, Sonniuswijk 78 te Son , voor het wijzigen van een paardenhouderij

· Dhr H. van Gennip, Airborneweg 27, voor het realiseren van 2 mestopvangputten

De verandering(en) leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.
De melding en andere ter zake zijnde stukken liggen van 20 februari tot en met 2 april 2003 ter inzage bij de sector grondgebiedzaken, Europalaan 2 in Son tijdens openingstijden.
Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Belanghebbenden kunnen tot en met 2 april 2003 bezwaar indienen tegen dit besluit bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA Son.

Wij wijzen u erop dat het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft.
Dat wil zeggen dat het besluit na afloop van de bezwarentermijn van kracht wordt.
U kunt dit voorkomen door in bovengenoemde periode een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te zenden aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Deel: ' Mileuvergunningen in Son en Breugel '
Lees ook