Stichting Natuur en Milieu


GEZAMELIJK PERSBERICHT VAN: STICHTING NATUUR EN MILIEU, MILIEUDEFENSIE, MILIEUFEDERATIE NOORD-HOLLAND EN PLATFORM LEEFMILIEU REGIO SCHIPHOL

11 januari 1999

Milieu- en bewonersorganisaties gaan onderhandelen met Schiphol

Vier milieu- en bewonersorganisaties hebben na overleg met hun achterban besloten om te gaan onderhandelen met Schiphol over betere milieugrenzen voor de luchthaven.
De vier organisaties zullen daartoe deelnemen aan het Tijdelijk Overlegplatform Schiphol (TOPS), onder voorzitterschap van de heer Van der Vlist. De eerste vergadering van het TOPS vindt dinsdag 12 januari plaats, in aanwezigheid van minister Netelenbos.

Milieunormen 1990 bepalend voor groeimogelijkheden Milieu- en bewonersorganisaties zien in de recente toezeggingen van het Kabinet voldoende aanleiding om de onderhandelingen te openen.

Het Kabinet bevestigde in zijn nota van 18 december (`Strategische Beleidskeuze Toekomst Luchtvaart') dat harde milieugrenzen het uitgangspunt moeten zijn voor eventuele groei van Schiphol. De milieunormen uit de PKB van 1995 zijn daarbij, ook volgens de ministers, bepalend voor de groeimogelijkheden op Schiphol. Dat betekent: niet meer onveiligheid en luchtvervuiling dan in 1990, en fors minder geluidhinder dan in 1990. Het kabinet wil de PKB-belofte over stank - niet meer dan in 1990 - niet herbevestigen. De milieu- en bewonersorganisaties leggen zich niet neer bij dat standpunt. Voor hen blijft een standstill ook voor stank het uitgangspunt. De milieubeweging acht de voorspelling die het kabinet 18 december j.l. deed, dat binnen deze milieugrenzen zo'n 600.000 vluchten kunnen worden afgewerkt op Schiphol, niet realistisch. De milieu- enbewonersorganisaties zullen hun inzet voor de onderhandelingen verder toelichten in een verklaring die dinsdag zal worden uitgereikt.

Doel van de onderhandelingen

Doel van het nu te starten overleg is een voor alle partijen acceptabel pakket van milieugrenzen voor Schiphol. Die milieugrenzen hebben m.n. betrekking op geluidsoverlast, stank, luchtvervuiling, externe veiligheid (= het gevaar van neerstortende vliegtuigen) en gezondheid.

Deelnemers aan de onderhandelingen

Aan het TOPS nemen de volgende organisaties, overheden en bedrijven deel: Vereniging Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu, Milieufederatie Noord-Holland, Platform Leefmilieu Regio Schiphol (Platform van 60 bewonersorganisaties), Schiphol, een aantal gemeenten, de provincie Noord-Holland, luchtvaartmaatschappijen, FNV, VNO-NCW en de Commissie Geluidhinder Schiphol.

Deel: ' Milieu- en bewonersorganisaties onderhandelen met Schiphol '
Lees ook