Stichting Natuur en Milieu


PERSBERICHT

Utrecht/Amsterdam 15 juni 1999

Duurzaam én mobiel

Milieu- en verkeersorganisaties presenteren hun Toekomstreis

Mobiliteit die past bij duurzaamheid en die tegelijk deelname aan het maatschappelijk verkeer ruimschoots mogelijk maakt, kan echt. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde boek 'De Toekomstreis' van zes milieu- en verkeersorganisaties. Het boek schetst in woord en beeld vele vaak verrassende ideeën over vormen van mobiliteit die én passen in een duurzame samenleving én burger en bedrijf volop bewegingsvrijheid geven. Op grond van deze ideeën hebben de zes organisaties een toekomstvisie opgesteld. Volgens een rekenmethode van TNO-INRO krijgt deze visie een dikke voldoende.

Namens de zes organisaties heeft Ad van den Biggelaar, algemeen directeur van Stichting Natuur en Milieu, de eerste exemplaren van 'De Toekomstreis' ter inspiratie overhandigd aan drs. A. Mesker, projectdirecteur Nationaal Verkeers- en Vervoersplan van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, en aan Martine Vonk van de Nationale Jongerenraad voor Milieu en Ontwikkeling.

'De Toekomstreis' is gebaseerd op vele ideeën over duurzame mobiliteit uit de achterbannen van Natuur en Milieu, Milieudefensie, ROVER, Kinderen Voorrang en de Brabantse en de Stichtse Milieufederaties. Richtjaar is 2030. De ideeën moesten positief uitpakken voor milieu en natuur, de leefbaarheid, de activiteitenvrijheid van burgers en de leefstijl in het richtjaar. De ideeën zijn gegroepeerd en vormen de basis voor een toekomstvisie, die positief werd beoordeeld in een doorrekening met het rekenmodel ('scenarioverkenner') van TNO-INRO en die de steun kreeg van twintig andere milieuorganisaties.

Belangrijke uitkomsten zijn dat voor de kris-kras verplaatsingen over de korte afstanden, inclusief woon-werkverkeer, andere vervoersystemen nodig zijn dan voor de lijnverbindingen over de langere afstanden. Daarbij is de rol van de auto bescheidener dan nu het geval is.

Duidelijk blijkt dat de vernieuwingen moeten worden gevonden in nieuwe voertuigen, nieuwe soorten infrastructuur en in het slim organiseren van verplaatsingen. Uit de doorrekening komt wel naar voren dat op alle drie deze punten een slag moet worden gemaakt. Gebeurt dat niet, dan komen of het milieu of de bewegingsvrijheid in de knel.

De organisaties zijn verheugd over de positieve uitkomst van 'De Toekomstreis. Zij hopen dat overheden, wetenschappers, actiegroepen en alle anderen die met mobiliteit, milieu en leefbaarheid te maken hebben, er inspiratie uit zullen putten en willen bijdragen aan de realisering ervan.

'De Toekomstreis' is mede tot stand gekomen met subsidies van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

'Toekomstreis', 91 pag., is een uitgave van Stichting Natuur en Milieu. Belangstellenden kunnen een exemplaar van 'De Toekomstreis' opvragen bij Stichting Natuur en Milieu,secretariaat Verkeer en Vervoer, Donkerstraat 17, 3511 KB Utrecht, tel. 030-2331328, fax 030-2331311.

Nadere inlichtingen:

Stichting Natuur en Milieu, tel. 030-2331328, Rita Kwakkestein en Marijke Brunt
Contactadres: Stichting Natuur en Milieu, Donkerstraat 17, 3511 KB Utrecht

Deel: ' Milieu- en verkeersorganisaties presenteren Toekomstreis '
Lees ook