Vlaamse overheid

Het milieu is een motor voor economische ontwikkeling. Dat is het standpunt van Vlaams leefmilieuminister Jef Tavernier. Om dat te onderstrepen lanceerde hij samen met zijn Vlaamse collega-ministers Gilbert Bossuyt, bevoegd voor het energiebeleid en Dirk Van Mechelen, bevoegd voor het innovatiebeleid het milieu-innovatie platform (MIP). Vlaanderen investeert 8.000.000 euro in het MIP. De Vlaamse regering geeft hiermee uitvoering aan één van de opties van de Ondernemingsconferentie van eind 2003.

Door het bijeenbrengen en onderling afstemmen van hun bevoegdheden en overheidsinstrumenten willen de ministers de Vlaamse milieutechnologie meer kansen geven op effectieve marktpenetratie en innovatie.

De bedoeling is dan ook om alle relevante actoren uit het bedrijfsleven, de onderzoeksinstellingen, de overheidsbedrijven en de overheidsadministraties bij dit Platform te betrekken teneinde onderlinge samenwerking en synergie te bewerkstelligen.
De ingezette overheidsinstrumenten zullen van verschillende aard zijn.

Enerzijds zullen de subsidieprogramma's van het IWT (het Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) actiever benut worden voor projecten gericht op een Duurzame Technologische Ontwikkeling (extra steun; een hogere prioriteit in de steunselectie).
Anderzijds wordt voorzien in de oprichting van een Excellentiepool Milieutechnologie in de schoot van VITO, dat daartoe zijn expertise zal bundelen met de expertise aanwezig bij universiteiten, hogescholen en overige onderzoeksinstellingen.
Een eerste injectie van 8.000.000 euro wordt hiertoe voorzien via een kapitaalsverhoging van VITO vanaf PMV- middelen (Participatie Maatschappij Vlaanderen). Ten slotte zal aan de kant van de vraagzijde, geëxperimenteerd worden met het zgn. "innovatief uitbesteden" bij grote overheidsbestellingen en investeringen. Hiertoe zal ruimte gemaakt worden voor offertes die wel te bereiken milieuresultaten vooropstellen, maar met technologische oplossingen die nog gedeeltelijk dienen ontwikkeld te worden. Ook zal nagegaan worden in hoeverre overheidsreguleringen kunnen bijgesteld worden om nieuwe en innovatie milieutechnologie meer kansen te geven.

Het overheidsbeleid wenst dus zelf te innoveren in zijn optreden om de energie- en milieutechnologie van Vlaamse bedrijven nog meer tot ontwikkeling te laten komen, zowel op de Vlaamse markt met referenties die dan ook dienstig zullen zijn naar export toe.
"Een goede samenwerking op onderzoeksvlak kan ook jobs opleveren," meent Vlaams milieuminister Jef Tavernier. "Kijk maar naar Duitsland waar om en bij de 40.000 mensen tewerkgesteld zijn in bedrijven die nieuwe, ecologische toepassingen ontwikkelen. Het Vlaamse MIP zal er dan ook toe bijdragen om het "boemanimago" van milieumaatregelen de wereld uit te helpen."

Een centrale Stuurgroep zal het MIP aanvoeren en zal tevens een Actieplan Milieutechnologie uitwerken en periodisch bijstellen. Dit zal opgesteld worden in nauw overleg met alle betrokken actoren uit de privé- en overheidssector.

Het MIP-initiatief moet de doelstellingen van het Vlaams innovatiebeleid combineren met de doelstellingen van het Vlaams milieu- en energiebeleid, door win-win situaties te creëren.

info : Ron Hermans, woordvoerder van
minister Tavernier - tel. (02) 553 27 12 e-mail: persdienst.tavernier@vlaanderen.be


---

Deel: ' Milieu innovatie platform moet onderzoek naar milieuvriendelijke tec.. '
Lees ook