Wereld Natuur Fonds Nederland


MILIEU-ORGANISATIES OP DE BRES VOOR DRASTISCHE ENERGIEBESPARING


- 11 januari 1999 - Om de afspraken van de klimaatconferentie in Kyoto te kunnen waarmaken, moet in 2010 onze uitstoot van broeikasgassen met minimaal 63 Megaton (Mton) omlaag. Met het oog op onze geloofwaardigheid en de noodzaak doorbraaktechnologieën te ontwikkelen, moet de benodigde uitstootvermindering volledig in Nederland worden behaald. Vooral in de industrie en bij kantoren zijn scherpe maatregelen nodig en mogelijk. Greenpeace Nederland, Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Milieudefensie en het Wereld Natuur Fonds (WNF) hebben in een brief aan minister Pronk een uitgewerkt voorstel aangeboden, waarmee de regering 85 Mton kan besparen. Het Ministerie van VROM lijkt uit te gaan van een beoogde vermindering van 50 Mton, maar dit is gebaseerd op te optimistische aannamen. De regering houdt geen rekening met de autonome lage brandstofprijzen en de liberalisering van de energievoorziening die ook lage prijzen veroorzaakt. In het voorjaar zullen minister Pronk en de Tweede Kamer het klimaatbeleid gezamenlijk vaststellen.

Met de voorstellen kan minister Pronk zijn uitspraak dat hij nog in deze periode een trendbreuk in de CO2-uitstoot wil realiseren, waarmaken. Pas als Nederland in eigen huis maatregelen voor drastische energiebesparingen weet te nemen, zetten we echt een stap in de goede richting, aldus de milieu-organisaties. De Kyoto-afspraken zijn nog maar kleine stapjes. Uiteindelijk moet de uitstoot met 80% terug. Als we nu al ervoor kiezen om emissierechten te kopen in het buitenland, blokkeert dat de vooruitgang op langere termijn. Nederland moet niet dezelfde weg inslaan als de Verenigde Staten die wel voor deze oplossing kiezen, waarschuwen de milieu-organisaties. Ingrijpende maatregelen in eigen land verdienen absolute voorrang. Hierdoor wordt de impuls voor doorbraaktechnologie ook veel groter. Kosteneffectiviteit is belangrijk bij de keuze voor bepaalde mogelijkheden om energie te besparen, maar dit kan niet het enige argument zijn. Investeringen in zonnecellen zijn bijvoorbeeld ook nodig omdat deze techniek op langere termijn aan de orde is.

De maatregelen die milieu-organisaties voorstellen, houden rekening met mogelijke tegenvallers en zijn dan ook redelijk en realistisch. Het gaat om energie- en materiaalbesparingen, vooral in de industrie, die nu reeds technisch mogelijk zijn en grotere inzet van warmte/kracht en duurzame energie. De milieu-organisaties achten verder een duidelijk flankerend beleid noodzakelijk. Zij adviseren de Minister om het belastingstelsel nog veel meer te vergroenen met verregaande ecotaxen, heffingen en btw-differentiatie. Voorts is het nodig om directe en indirecte subsidies op fossiele brandstoffen af te schaffen en accijns te heffen op kerosine. Positieve marktprikkels voor investeringen, zoals belastingvrijstellingen en groene hypotheken, moeten het bedrijfsleven stimuleren om hun bijdrage aan energiebesparing te leveren. Ook zijn een duidelijke milieuregelgeving en bindende, doeltreffende convenanten nodig. Ten slotte pleiten de milieu-organisaties voor een aanscherping van de isolatienormen voor nieuwbouwwoningen en een Energie-APK voor bestaande woningen.

De noodzaak om drastisch energie te besparen is duidelijk: Alles wijst erop dat het huidige energiegebruik het weer in de war brengt. De verandering van het klimaat is al begonnen. In eigen land en wereldwijd worden weerrecords gebroken wat betreft temperatuur en regenval. De natuur, de landbouw en onze veiligheid worden van deze weersextremen de dupe. Daarom moeten we ons energiegebruik veranderen en radicaal kiezen voor energiebesparing, aldus de milieu-organisaties.

Deel: ' Milieu-organisaties willen drastische energiebesparing '
Lees ook