Gemeente De Wolden

 Persbericht Zuidwolde, 23 februari 2010 Milieuambities De Wolden 2010-2015 Het college van burgemeester en wethouders van De Wolden wil, samen met inwoners, ondernemers, andere overheden en maatschappelijke organisaties werken aan een leefbare en duurzame gemeente. Het milieuambitieplan geeft daarbij antwoord op vragen zoals: Wat wil de gemeente met haar milieubeleid? Welke thema's zijn gekozen en welke koers gaan we varen? In het uitvoeringsplan staat concreet per thema wat de acties voor 2010 zijn. Hoe is het plan tot stand gekomen Het plan is het resultaat van overleg met inwoners en belangenorganisaties via een milieuenquête en een discussieavond. Ook de gemeenteraad heeft via een discussie zijn mening kunnen geven. Na evaluatie van het oude plan en alle resultaten is het huidige document ontstaan. Milieuambitieplan 2010-2015 en uitvoeringsprogramma In het lange termijn milieuplan staan de thema's voor de komende jaren. Aan deze thema's zijn activiteiten gekoppeld en deze komen in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma concreet terug. De drie belangrijkste thema's zijn Klimaat en energie, Landschap, natuur en groen, en Zwerfafval. Klimaat en energie De gemeente wil in de komende jaren een ambitieus energiebeleid met financiële ondersteuning voor duurzame energie en goede voorlichting. Er wordt een stimuleringsregeling energiebesparing opgesteld, subsidies verstrekt en maatregelen genomen voor energiebesparing van gemeentelijke gebouwen. Ank van der Ziel, wethouder: "Het lijkt me goed als we projecten ontwikkelen die én goed zijn voor het milieu én winst opleveren voor de inwoner zelf. Dat zou kunnen met een energiebesparingsplan. Hiermee richten we ons op maatregelen voor bestaande woningen. Dat kunnen we ook bereiken door het stimuleren van bewustwording, bijvoorbeeld op scholen via leskoffers." Landschap, natuur en groen Naast de huidige werkzaamheden vanuit het landschapsbeleidsplan en de Boomfeestdag, onderzoekt de gemeente de doorontwikkeling van landschappelijk bouwen, meer groen in wijken en groene diensten. Afval Binnen het thema afval krijgt zwerfafval extra aandacht. De gemeente gaat bijvoorbeeld meer blikvangers plaatsen en zij blijft de landelijke opschoondag financieel steunen. Noot van de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met cluster communicatie, tel. (0528) 378239. Voor meer informatie zie: dewolden.nl/gemeenteraad/stukken volgende vergadering, punt 4 en 5. ---- -- 

Deel: ' Milieuambities De Wolden 2010-2015 '


Lees ook