Stichting Natuur en Milieu

Gezamenlijk persbericht

Milieubalans maakt duidelijk:
Ingrijpende maatregelen nodig in nieuw regeerakkoord

Amsterdam/ Utrecht,13 september 2001

Het regeerakkoord van de nieuwe regering zal ingrijpende maatregelen moeten bevatten voor de landbouw, het verkeer en het ruimte- en het energiegebruik. Dat concluderen Stichting Natuur en Milieu en Milieudefensie na de presentatie van de Milieubalans vandaag. Op deelterreinen zijn successen geboekt, maar de milieudruk daalt toch onvoldoende. Op vele onderdelen zijn de overheidsdoelstellingen voor 2000 niet gehaald.

Net als Stichting Natuur en Milieu en Milieudefensie in hun rapport 'De ontgroening van Nederland', ziet ook het RIVM in de landbouw, het energiegebruik, de mobiliteit en de ruimtedruk door verstedelijking de belangrijkste oorzaken van de Nederlandse milieuproblemen. Bovendien zijn - met het NMP4 - beleidsdoelen naar de toekomst verschoven.

Resultaten in 2000 onvoldoende
In de nieuwe Milieubalans vergelijkt het RIVM de resultaten van het milieubeleid met de doelstellingen van de overheid voor het jaar 2000. De uitstoot van CO2, stikstofoxiden, ammoniak en vluchtige organische stoffen is te hoog. Ook de zure depositie en de vermesting van grond- en oppervlaktewater in zandgebieden zijn te hoog. De natuur gaat achteruit en 80 procent van de landschappen is niet beschermd. De uitstoot van zwaveldioxide, de vermesting van grondwater in natuurgebieden, de blootstelling aan fijn stof en benzeen voldoen wel aan de doelstellingen.
Opvallend is de zeer trage uitvoering van de maatregelen uit de uitvoeringsnota klimaat, waaronder energiebesparing in de industrie.

Stichting Natuur en Milieu en Milieudefensie zijn bijzonder verontrust over het veiligheidsbeleid. De handhaving van de veiligheidsregels vertoont zeer ernstige gebreken. De risicosituatie van Schiphol heeft zich ongunstig ontwikkeld. Het groepsrisico van de luchthaven steeg tussen 1990 en 2000 met 50 procent. De Milieubalans concludeert dat het groepsrisico (als maat voor de kans op een vliegramp) uit de politieke afwegingen dreigt te verdwijnen. De milieuorganisaties vinden dit onacceptabel.

Tien verloren jaren
Verleden week. presenteerden Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu de conclusies van hun analyse van tien jaar natuur- en milieubeleid. De milieuorganisaties bestempelden de afgelopen tien jaar als verloren jaren, omdat er geen vernieuwing in het beleid plaats had. Het financieringstekort slonk maar de milieuschuld groeide. Zij pleiten voor extra maatregelen en investeringen in duurzame energie, biologisch landbouw en natuur. De Milieubalans is een stevige steun voor dit pleidooi.

Deel: ' Milieubalans maakt duidelijk milieudruk daalt onvoldoende '
Lees ook