Gemeente Den Haag

Actuele berichten >> Persberichten >>

2001-08-27: Milieubeleidsplan ligt ter inzage pag.nr.=8058

Het Milieubeleidsplan 2001 - 2006 van de Gemeente Den Haag ligt vanaf 29 augustus ter inzage. De inspraaktijd loopt tot en met 3 oktober 2001. Hierna besluit de Gemeenteraad over het plan.

Het plan ligt ter inzage in elk stadsdeelkantoor en in het gemeentelijk informatiecentrum aan het Spui.

Een gezondere, veiliger, schonere en meer duurzame leefomgeving voor de inwoners van Den Haag
Dit is het doel van het Milieubeleidsplan 2001-2006. Het plan beschrijft de milieuambities voor de komende vijf jaar, geeft richting aan het milieubeleid, versterkt de samenhang tussen de vele milieuontwikkelingen en geeft aan waar Den Haag op milieugebied staat. Het Milieubeleidsplan is in een open beleidsproces tot stand gekomen, waarbij inwoners zelfs de gelegenheid hadden om met wethouder Wilbert Stolte (Leefbaarheid en Milieu) te chatten op de gemeentelijke website.

Hoofdthemas: Duurzame stad, Schoon en heel en Gezond en veilig Het Milieubeleidsplan heeft drie hoofdthemas: duurzame stad, schoon en heel en gezond en veilig. Op basis van deze hoofdthemas zijn vijf speerpunten aangegeven: klimaatbeleid, duurzaam waterbeheer, bestrijding vervuiling openbare ruimte, bestrijding geluidhinder en binnenmilieu.

Gebiedsgericht
Het Milieubeleidsplan gaat uit van een gebiedsgerichte benadering. Dit houdt in dat per gebied milieuambities kunnen verschillen, afhankelijk van de functie van het gebied (bijvoorbeeld woongebied of bedrijvengebied). Door per gebied de gewenste milieuambities te benoemen, wordt duidelijk of een bepaalde ontwikkeling wel of niet past. Op deze manier worden milieudoelen in een vroeg stadium in de planvorming betrokken.

Klimaatbeleid
Een actief klimaatbeleid levert een bijdrage aan een duurzame stad. Op langere termijn moeten de opname en de uitstoot van CO2 met elkaar in evenwicht zijn. Het klimaatbeleid richt zich in eerste instantie op energiebesparing. De volgende stap is de omschakeling naar duurzame energiebronnen, zoals met name zonne-energie. In derde instantie is er nog de mogelijkheid van joint implementation. Dit betekent dat in ruil voor CO2-overschot emissierechten worden gekocht. Dit geld gaat naar een fonds waarmee elders in de wereld wordt geïnvesteerd in het verminderen van CO2-uitstoot, door bijvoorbeeld aanplant van bossen, bouw van windparken.

Waterbeheer
Ook duurzaam waterbeheer past in het thema duurzame stad. Eén van de doelen hierbij is bedrijven en inwoners bewust te maken van de waarde van drink-, oppervlakte- en grondwater. Bedoeling is dat dit leidt tot minder gebruik van drinkwater en meer gebruik van grijs water (opgevangen regenwater). Ook wil de gemeente de kwaliteit van het oppervlaktewater verder verbeteren.

Vervuiling openbare ruimte
Minder vervuiling van de openbare ruimte draagt bij aan een schoon en heel milieu, maar is ook belangrijk voor duurzame ontwikkeling. Vervuiling van de openbare ruimte wordt onder meer bestreden door het stimuleren van een ander gedrag. De schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden van Stadsbeheer spelen een grote rol in een schone en hele leefomgeving.

Geluidhinder
Het bestrijden van geluidhinder past binnen het thema gezond en veilig. Het gaat om continue geluidsoverlast van autos, trams en treinen en incidenteel van bedrijven en vliegtuigen. Het belangrijkste middel om continue geluidsoverlast tegen te gaan is het Verkeersplan dat in de loop van dit jaar gereed zal zijn. Daarnaast komt er een nieuwe Haagse geluidsnota.

Binnenmilieu
Het binnenmilieu gaat over de kwaliteit van het leefmilieu in gebouwen. Bijvoorbeeld door huismijt, het vrijkomen van stoffen uit materialen of vocht kan de kwaliteit van het milieu in gebouwen en woningen worden aangetast. Hoofddoel is het voorkomen van gezondheidsklachten als gevolg van een slechte kwaliteit van het binnenmilieu.

Individuele bijdrage
Ook de inwoners van Den Haag kunnen zelf een bijdrage leveren aan een gezonder, veiliger en schoner leefmilieu. Bijvoorbeeld door bij verbouwingen milieuvriendelijke bouwmaterialen te gebruiken. Door vaker de fiets te pakken, de thermostaat lager te zetten of een zonnepaneel te plaatsen wordt bijgedragen aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. Door geen zwerfvuil of hondenpoep op straat achter te laten wordt bijgedragen aan een schonere en gezondere stad. Ook het gebruik van regenwater voor het sproeien van de tuin of wassen van de auto helpt mee aan de vermindering van het gebruik van drinkwater.

27 augustus 2001

last update: 27 augustus 2001 ;pag.: 8058; auteur: 112 Uw browser ondersteunt het gebruik van scripts niet ... Enable Javascript

Deel: ' Milieubeleidsplan 2001 - 2006 Den Haag is gereed '
Lees ook