Provincie Zuid-Holland


11 januari 1999

Milieubelevingsonderzoek 1998:
Minder ernstige stankhinder en tevredener over woonomgeving.

Minder stankhinder en iets meer tevredenheid over de woonomgeving en het milieubeleid. De belangstelling voor de milieuproblematiek loopt terug, maar handhaaft zich ten opzichte van andere maatschappelijke issues op een derde plaats. Dat zijn de hoofdlijnen van het Onderzoek Milieubeleving 1998 (MBO) dat zojuist is afgerond. Dit onderzoek wordt om het jaar verricht in opdracht van de provincie Zuid-Holland en uitgevoerd op locaties in de nabijheid van grotere industrie complexen.

Hinder
Ernstige stankhinder wordt minder vaak genoemd dan in 1996, maar daar staat tegenover dat de hinder die men ondervindt van stof juist iets is toegenomen. Locaties waar relatief het meeste ongemak wordt ervaren zijn Hoek van Holland en Vlaardingen. In Hoek van Holland doet zich ten opzichte van het vorige onderzoek een absolute toename van de stankhinder voor.

Het verkeerslawaai blijkt een grote bron van ergernis te zijn. Het wegverkeer wordt met name in de locaties Zwijndrecht, Dordrecht en Delft veel genoemd. Voor het eerst is dit jaar in het MBO het aspect vliegtuiglawaai opgenomen. In Vlaardingen-Noord geven veel respondenten aan daarvan hinder te ondervinden.

In het onderzoek zijn verder de gevoelens van onveiligheid als gevolg van industriële activiteiten in de woonomgeving onderzocht. Sinds de laatste metingen is het gevoel van onveiligheid afgenomen. Zo is men minder bezorgd dan twee jaar geleden over de risicos van industriële ongevallen en het transport van gevaarlijke stoffen over de weg.

Leefomgeving en milieubesef
Uit het onderzoek blijkt verder, dat de inwoners van de regio Rijnmond positiever oordelen over de woonsituatie van de eigen regio dan buitenstaanders. De Rijnmonders zijn het vaker eens met de stelling dat het in Rijnmond goed wonen is terwijl buitenstaanders vaker tegen de regio aankijken als het meest vervuilde gebied van Nederland.

In de top tien van maatschappelijke vraagstukken bezet milieubeheer een gedeelde derde plaats met werkgelegenheid. Absoluut gemeten is het aantal mensen dat milieubeheer als eerste noemt licht gedaald. Dit heeft echter geen invloed gehad op hun gedrag m.b.t. het scheiden van afval; mensen geven niet aan dat zij in mindere mate bereid zijn om hun oud papier, glas en klein chemisch afval gescheiden in te leveren.

Doel en methode
Het MBO is bedoeld als aanvulling op de metingen van de feitelijke milieukwaliteit die de provincie jaarlijks doet en geeft een beeld hoe bewoners het milieu in hun omgeving ervaren. Bovendien worden knelpunten in het provinciale milieubeleid zichtbaar en kan worden getoetst wat de effecten van het beleid zijn. De provincie onderzoekt om het jaar op veertien locaties hoe bewoners de milieuhinder van de industrie ervaren. Het gaat vooral om stank, stof en gevoelens van onveiligheid. Het onderzoek geeft in 1998 door het toevoegen van een representatieve steekproef voor de gehele stadsregio Rotterdam voor het eerst een representatief beeld van de beleving van het milieu in de Rijnmond. Het MBO is echter niet representatief voor heel Zuid-Holland.

De resultaten van het onderzoek zullen bij de betreffende gebiedsgerichte projecten (met name ROM-Rijnmond) en het Beleidsplan Milieu en Water (2000-2004) verder worden gebruikt.

0-0-0-0-0

Deel: ' Milieubelevingsonderzoek milieu blijft op de derde plaats '
Lees ook