Milieufederatie hekelt havenplan Westzanerpolder

Zaandam, 29 juli 1999 - De Milieufederatie Noord-Holland heeft de gemeenteraad van Zaanstad opgeroepen het plan om in de Westzanerpolder een haven- en bedrijventerrein aan te leggen, niet uit te voeren. Volgens de milieuorganisatie dreigt in het Noordzeekanaalgebied nu al nu al een overschot aan havens. Dat een bedrijventerrein in de Westzanerpolder nodig zou zijn voor de Zaanse werkgelegenheid, wordt door de milieufederatie in twijfel getrokken.

De bedenkingen van de Milieufederatie Noord-Holland vormen een inspraakreactie op het ontwerp-bestemmingsplan dat de gemeente Zaanstad voor de Westzanerpolder heeft opgesteld. Dit plan voorziet in de aanleg van ruim 100 hectare haven- en bedrijventerrein ten westen van Zaandam, langs het Noordzeekanaal. Als voornaamste argument voert de gemeente aan dat zij iedere inwoner van Zaanstad een arbeidsplaats wil bieden. De huidige werkgelegenheid zou ontoereikend zijn. De milieufederatie brengt daartegenin dat uitbreiding van de werkgelegenheid moet berusten op harde cijfers over de te verwachten vraag op de arbeidsmarkt. Die cijfers ontbreken in de plannen van de gemeente. Voorts wijst de Milieufederatie Noord-Holland erop dat het Centraal Planbureau nog geen jaar geleden heeft aangetoond dat in het Noordzeekanaalgebied reeds meer dan voldoende zeehavens aanwezig zijn (bedrijfslocatiemonitor, november 1998). Zelfs bij het meest optimistische groeiscenario is het aanbod van haventerreinen driemaal groter dan de vraag.

De Milieufederatie Noord-Holland heeft ook eigen onderzoek gedaan naar de behoefte aan bedrijventerreinen in de regio Amsterdam-Zaanstreek. Daaruit is gebleken dat tot het jaar 2023 voldoende terreinen beschikbaar zijn. De milieufederatie vreest dat er, indien nog meer bedrijventerreinen worden aangelegd, geen enkele stimulans meer zal zijn om de terreinen zo intensief mogelijk in te richten. Verspilling van ruimte zal dan het gevolg zijn. De Milieufederatie Noord-Holland uit kritiek op de enorme reserves aan bedrijventerreinen, die gemeenten in het algemeen, dus ook Zaanstad, plegen aan te houden. Gangbaar is een 'ijzeren voorraad' van vijf maal de gemiddelde jaarlijkse uitgifte. Als die reserve wordt teruggebracht tot 2 maal de jaaruitgifte, dan blijft er voldoende uitgifteruimte over en wordt aangezet tot zuinig ruimtegebrek, zo meent de milieufederatie.

Einde persbericht

Deel: ' Milieufederatie hekelt havenplan Westzanerpolder '
Lees ook