Gemeente Doorn


Algemene zaken

Milieujaarprogramma 2003
In de raadsvergadering van 28 januari 2003 heeft de gemeenteraad van Doorn het milieujaarprogramma 2003 vastgesteld. Het milieujaarprogramma geeft inzicht in de milieuactiviteiten die de gemeente in 2003 uitvoert, ter bescherming van het milieu. Hierbij zijn inbegrepen de wettelijk voorgeschreven milieutaken.

Het milieujaarprogramma 2003 beschrijft per thema de voorgenomen activiteiten van de gemeente en de inzet van de Milieudienst Zuidoost-Utrecht.
Belangrijke ontwikkelingen op milieugebied in 2003 voor de gemeente Doorn zijn o.a. het opstarten van een bodemloket dat door iedereen via internet te raadplegen zal zijn, het in uitvoering nemen van een nieuwe gemeentelijke beleidregel geluidnormering voor bedrijven en het verder uitvoeren van acties in het kader van Lokale Agenda 21.

Een exemplaar van het milieuprogramma 2003 ligt van maandag 17 februari tot 31 maart 2003 ter inzage in het gemeentehuis. Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw N. van de Lagemaat van de Milieudienst Zuidoost-Utrecht, telefoon ( 030) 6999500.

STARTNOTITIE TOEKOMSTVISIE DOORN 2015
Op 9 januari j.l. is een samenvatting van de Startnotitie toekomstvisie Doorn 2015 gepubliceerd. De volledige tekst van de Startnotitie ligt ter inzage op het gemeentehuis, in de Bibliotheek en bij Huize Beatrix en Park Boswijk. De tekst van de startnotitie staat ook op de website, www.gemeente-doorn.nl.
Inwoners en bedrijven uit de gemeente Doorn kunnen tot 1 maart a.s. een reactie insturen over de toekomstvisie.
Deze reactie kan gestuurd worden naar Gemeente Doorn, t.a.v. K. Vermaat, Postbus 200, 3940 AE Doorn. Reacties kunnen ook per e-mail verzonden worden naar hbranderhorst@gemeente-doorn.nl.

REGIOTAXI
Sinds de invoering van de Regiotaxi voor WVG-geïndiceerden (Wet Voorzieningen Gehandicapten) op 1 juni 1999 bedroeg de eigen betaling EUR 0,36 per instap- en reiszone.

Deze eigen betaling is gekoppeld aan de nationale blauwe strippenkaart. Hiervoor is gekozen omdat de Regiotaxi een bijzondere (d.w.z. van deur-tot-deurvervoer) vorm van openbaar vervoer is, en voor het regulier openbaar vervoer hetzelfde tarief geldt. Uitgangspunt bij de WVG is namelijk dat de gehandicapte de meerkosten ten opzichte van een niet-gehandicapte vergoed krijgt.

Een aantal keren is deze verhoging van de nationale blauwe strippenkaart niet gevolgd, terwijl het tarief van de Regiotaxi en dus de vergoeding door de gemeente wel jaarlijks is verhoogd. De verhoging van de nationale blauwe strippenkaart dient nu wel gevolgd te worden, anders ontstaat een te groot verschil met het tarief van het reguliere openbaar vervoer. Per 1 januari 2003 bedraagt het tarief van de blauwe nationale strippenkaart EUR 0,41 per instap- en reiszone.

De eigen betaling Regiotaxi in het kader van de WVG wordt met ingang van 1 maart 2003 verhoogd van EUR 0,36 naar EUR 0,41 per instap- en reiszone.

Als u geen gebruik kunt maken van het reguliere openbare vervoer en een netto maandinkomen heeft van minder dan EUR 1.621,59 (echtpaar) of EUR 1.135,11 (alleenstaand) dan kunt u in aanmerking komen voor een WVG-indicatie op de Regiotaxi. U betaalt dan alleen het tarief van het regulier openbaar vervoer. Meer informatie bij RIO Heuvelrug: tel: 0900-8802271.

NB. Iedereen kan gebruik maken van deur-tot-deurvervoer van Regiotaxi Utrecht! Voor informatie kunt u bellen met Regiotaxi Utrecht: 0900-2666399. Een rit bestellen kan via 0900-8895.

Deel: ' Milieujaarprogramma 2003 gemeente Doorn '
Lees ook