Stichting Natuur en Milieu


Gezamenlijk persbericht van de Zuid-Hollandse Milieufederatie, Waterpakt en Stichting Natuur en Milieu

Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, 16 februari 1999

Milieuorganisaties laken Lozingenbesluit

De Zuid-Hollandse Milieufederatie, Waterpakt en Stichting Natuur en Milieu vinden het Ontwerp Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij volstrekt beneden de maat. Het Lozingenbesluit zou regels moeten geven om verontreiniging van het oppervlaktewater tegen te gaan, die ontstaat door het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen in de landbouw. Het ontwerp dat er nu ligt, bevat daarvoor onvoldoende maatregelen. Dit hebben zij vandaag laten weten in hun inspraakreactie.

De grootste verontreiniging van het water treedt op als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen op percelen. Het Lozingenbesluit voorziet hier slechts in een teeltvrije zone, tevens mest- en spuitvrij, langs het water en geeft voorschriften voor de spuittechniek. Hierdoor wordt de drift enigszins beperkt, dat wil zeggen het verwaaien van bestrijdingsmiddelen het water in. Het Besluit regelt niets voor de uitspoeling, afspoeling en atmosferische depositie, samen goed voor 90% van de belasting door bestrijdingsmiddelen. De teeltvrije zone is bovendien te smal om de belasting van het water door mest serieus terug te dringen. Hiervoor zijn ook aanvullende maatregelen bij drainage nodig en maatregelen ter voorkoming van kaal bouwland in herfst en winter.

De Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) eist een goed Lozingenbesluit, omdat de algemene mest- en
bestrijdingsmiddelenwetgeving tekortschiet in het beschermen van het oppervlaktewater. Met dít ontwerp-Besluit echter blijven de waterkwaliteitsdoelstellingen die zo fraai verwoord staan in de Vierde Nota Waterhuishouding, een utopie.

Deel: ' Milieuorganisaties laken Lozingenbesluit '
Lees ook