Stichting Natuur en Milieu


GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN STICHTING NATUUR EN MILIEU EN WATERPAKT

Utrecht/Harlingen, 10 februari1999

Milieuorganisaties vragen ruimte voor schoon water

Vierde Nota Waterhuishouding is stap achteruit

De Nederlandse regering zou bij het waterbeheer meer rekening moeten houden met de natuur. Dat stellen Stichting Waterpakt en Stichting Natuur en Milieu bij de presentatie van de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4). Zij vinden dat er koppeling moet komen tussen de NW4 en het plan voor de aanpak van de wateroverlast. De overheid laat die kans liggen. De NW4 betekent helaas een verslechtering ten opzichte van de Derde Nota Waterhuishouding. De doelstellingen voor schoon water uit de derde nota zijn nu geschrapt. Ook ontbreken concrete maatregelen en bijbehorende termijnen voor schoner water. Dit staat haaks op de internationale verplichtingen van Nederland waaronder het uitbannen in 2020 van giftige stoffen uit de Noordzee. Natuur en Milieu en Waterpakt doen voorstellen voor verbetering.

Natuur en Milieu en Waterpakt vinden dat kwantiteitsbeheer onlosmakelijk verbonden is met kwaliteitsbeheer. Wat heb je aan natuurontwikkeling langs de rivieren als het water vervuild is? Wat moet de boer als de waterberging op zijn land leidt tot een laag vieze drab? In de NW4 ontbreken duidelijke maatregelen om water schoner te maken. Het water van rivieren, kanalen en meren is nu nog vervuild met meststoffen en giftige zware metalen. De beide organisaties vinden dat de volgende maatregelen nodig zijn.

Nadat in het verleden de grote watervervuilers zijn aangepakt, moeten nu de vele kleine vervuilers aangepakt worden. Samen tasten al deze vervuilers de waterkwaliteit ernstig aan. Natuur en Milieu en Waterpakt willen een spaarzaam gebruik van mest. Dit kan door strengere mestregels en een heffing op kunstmest. Zinken dakgoten moeten worden vervangen door polyethyleen-goten en giftige aangroeiwerende verven moeten worden vervangen door milieuvriendelijke wasstraten voor boten.

Verder denken de organisaties aan een lagere BTW voor natuurvriendelijk geteelde landbouwproducten en biologische landbouw in de nabijheid van kwetsbare wateren. Ook mag de regering haar verantwoordelijkheid voor het schoonmaken van waterbodems niet uit de weg gaan. De organisaties dringen aan op de reiniging van ten minste 50 procent van het vervuilde baggerslib in de komende 8 jaar.

Volgens Natuur en Milieu en Waterpakt is het nodig de NW4 zo te verbeteren dat Nederlanders in de komende eeuw wonen, werken en recreëren in een land waarin het zwemmen in buitenwater weer veilig is. Een land waar ijsvogels weer duiken in heldere beken en otters weer zwemmen in plassen en moerassen. Als de vandaag gepresenteerde nota's niet worden verbeterd, blijven dit voorlopig illusies.

Nadere informatie:

Ruud Pleune (Waterpakt): 0577 - 456 145

Paul Vertegaal (Waterpakt): 050 - 311 94 90 of 050 - 31 24 900

Ben Hermans (SNM): 030 - 233 13 28

Marijke Brunt (SNM): 030 - 233 13 28

Deel: ' Milieuorganisaties Nota Waterhuishouding is stap achteruit '
Lees ook