Stichting Natuur en Milieu


PERSBERICHT

14 januari 2000

Verbranding kippenmest niet duurzaam

Gezamenlijk persbericht van Stichting Natuur en Milieu, de 12 provinciale Milieufederaties en de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Milieu- en dierenbeschermingsorganisaties verzoeken landbouwminister Brinkhorst af te zien van steun aan het plan voor grootschalige verbranding van kippenmest van de Stichting DEP bij Moerdijk. Het plan voldoet niet aan eisen voor energie, milieu en dierenwelzijn. Uit het milieu-effectrapport blijkt onder meer dat een verantwoorde afzet van asresten onzeker is, dat de uitstoot van stikstofoxiden boven de wettelijke norm komt te liggen en dat de restwarmte van de centrale zeer waarschijnlijk onbenut blijft, en na lozing het oppervlaktewater zal opwarmen. De milieu- en dierenbeschermingsorganisaties vinden het onjuist om de mestverbranding financieel te steunen met overheidsgelden. Andere mestverwerkingstechnieken als vergisting en compostering zijn beter.

De Stichting DEP wil mestoverschotten van de kippenhouderij gaan verbranden en tevens daarmee stroom opwekken. De eerste plannen voor deze centrale dateren van 1997. Reeds in een vroegtijdig stadium hebben milieu-organisaties twijfels geuit bij het plan. Deze zijn nooit duidelijk beantwoord, ook niet in het recent verschenen milieueffectrapport en de milieuvergunningaanvraag.

Bij verbranding van de mest ontstaat bijna 50.000 ton per jaar aan asresten, waar Stichting DEP nog geen verantwoorde bestemming voor heeft. Dit betekent dat zeer waarschijnlijk de assen gestort zullen worden, en dat de mineralenkringloop doorbroken wordt.

De uitstoot aan stikstofoxiden (NOx) door de centrale zal jaarlijks ruim 250 ton per jaar bedragen. Dit ligt ver boven de eis van het Besluit Luchtemissies Afvalverbranding van 100 ton per jaar. Een eventuele zuivering van de afgassen acht Stichting DEP te duur en zou op zijn snelst pas in het jaar 2006 kunnen plaatsvinden.

De warmte die vrijkomt bij de kippenmestverbranding is volgens de initiatiefnemer niet af te zetten, omdat het glastuinbouwgebied Cromstrijen niet doorgaat en omdat onzeker is of nabijgelegen bedrijven deze kunnen afnemen. Hierdoor is het energierendement van de centrale niet optimaal. Volgens de milieu- en
dierenbeschermingsorganisaties is dus de locatie niet geschikt. Lozing op oppervlaktewater (Hollandsch Diep) zal, in combinatie met andere warmtelozingen vanuit industrieterrein Moerdijk, leiden tot een stijging van de watertemperatuur.

De milieu? en dierenbeschermers hekelen de subsidiëring, zoals het terugsluizen van de regulerende energiebelasting (ecotax), toepassing van groenfondsen en mogelijke investeringssubsidies. De mestcentrale is niet duurzaam. Kippenvoer met een hoog indirect energieverbruik wordt niet duurzaam geproduceerd en de kippen die de mest produceren zitten veelal in legbatterijen.

Brabantse Milieufederatie: Frans Dotinga (013 - 5356225) Stichting Natuur en Milieu: Jeroom Remmers of Marijke Brunt (030 - 2331328)

Deel: ' Milieuorganisaties verbranding kippenmest niet duurzaam '
Lees ook