Ingezonden persbericht


Milieuorganisaties vragen nieuwe regering om maatregelen tegen klimaatverandering

Vijf landelijke natuur- en milieuorganisaties hebben de onderhandelaars voor het nieuwe kabinet dringend verzocht om aanvullende beleidsmaatregelen tegen klimaatverandering. Als we klimaatverandering niet serieus nemen, zal dat de toekomst, ook van ons land, definitief en ingrijpend veranderen. Reeds nu worden overal in de natuur de gevolgen zichtbaar.

Stichting Natuur en Milieu, Greenpeace, Milieudefensie, WWF en WISE noemen onder meer de invulling van de
Kyotoverplichting die Nederland is aangegaan: reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 6% in 2010 t.o.v. 1990. Nederland moet daarbij vasthouden aan de 50:50 verdeling tussen binnenlandse en buitenlandse maatregelen en aan de verdeling van de binnenlandse reductie van 2/3 CO2 en 1/3 overige broeikasgassen. De huidige doelstellingen voor energiebesparing en duurzame energie moeten worden gehandhaafd. De organisaties wijzen erop dat hiervoor aanvullende maatregelen nodig zijn.

De regulerende energiebelasting (REB of ecotaks) is een marktconform en effectief instrument voor energiebesparing. Bovendien is de huidige vrijstelling van REB de belangrijkste en meest effectieve stimulans voor groene stroom. REB en de vrijstelling dienen daarom te worden gehandhaafd en verbeterd. De organisaties zijn van mening dat een betere vormgeving van de faciliteiten voor de stimulering van duurzame energieproductie in de REB nodig is, onder andere om de 'weglek' van Nederlands belastinggeld naar bestaande installaties in het buitenland te verminderen.

Om de burger in staat te stellen een goede keuze te maken op de vrije energiemarkt, moet de herkomst en milieukwaliteit bekend worden van de elektriciteit die de energieleveranciers aanbieden. Dat kan met een wettelijk verplicht stroometiket dat aangeeft of de stroom afkomstig is uit bijvoorbeeld gas-, kolen- of kerncentrales, of uit duurzame bronnen.

De organisaties stellen dat het besluit uit 1994 om de kerncentrale Borssele in 2003 te sluiten, moet worden gehandhaafd. Er zijn geen nieuwe omstandigheden die langer openhouden van Borssele rechtvaardigen. De veiligheid van kerncentrales is niet te garanderen en er is geen oplossing voor het kernafval. Bovendien kan radioactief materiaal worden gebruikt voor kernwapens en 'dirty bombs'.

Nadere inlichtingen:

Stichting Natuur en Milieu, tel 030-2331328: Jasper Vis

Marijke Brunt (privé 030-2316169)

Deel: ' Milieuorganisaties vragen om maatregelen tegen klimaatverandering '
Lees ook