Stichting Natuur en Milieu


PERSBERICHT

Utrecht, 23 februari 2000

Nu besluiten over magneettrein is sprong in het duister

Nu besluiten over de aanleg van een magneettrein tussen Amsterdam en Groningen is een sprong in het duister. Het kabinet neemt naar verwachting vrijdag aanstaande een beslissing. Nut en noodzaak zijn echter niet aangetoond en aan het project kleven enorme bezwaren die nog niet of onvoldoende zijn onderzocht. Stichting Natuur en Milieu en de provinciale Milieufederaties uit Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland vinden het daarom onverantwoord om nu een besluit te nemen en dringen aan op uitstel. Eerst moet goed inzicht komen in nut, noodzaak en gevolgen van een nieuwe spoorlijn, waarbij ook uitvoering als gewone spoorlijn betrokken hoort te worden.

Belangrijk doel van de snelle verbinding (kruissnelheid 400 km/uur) is meer werkgelegenheid in het noorden en minder congestie in de Randstad. Het wordt aantrekkelijk om in het noorden te wonen en in Amsterdam te werken. Hierdoor ontstaat nieuwe mobiliteit, hetgeen strijdig is met de alom gewenste en ook door het kabinet beleden beheersing van de verkeers- en vervoersstromen. Welke effecten de magneettrein op de verstedelijking in het noorden heeft en of deze gewenst zijn, blijven open vragen.

De aanleg van de magneettrein is bovendien extreem kostbaar. Zelfs met medefinanciering door het bedrijfsleven is een rijksbijdrage nodig van minstens negen miljard gulden. Dit overheidsgeld kan nuttiger direct worden besteed aan de versterking van de economische structuur van het noorden en aan bestrijding van de congestie in de Randstad door beter openbaar vervoer en aanleg van lightrail aldaar.

Het rapport van de Commissie-Olman over de haalbaarheid van het project, dat een belangrijke basis is voor het kabinetsbesluit, vertoont ernstige lacunes. Zo wordt geen enkele aandacht besteed aan de schade die het magneettreintracé, op pijlers hoog boven het maaiveld, aan het landschap berokkent. Bundeling met bestaande autowegen doet daaraan weinig af. Evenmin staat er in het rapport iets over de geluidhinder en het energieverbruik. Volgens informatie die de milieuorganisaties haalden uit wetenschappelijke publicaties in Duitsland, maakt een zweeftrein bij zijn kruissnelheid van 400 km/uur twee keer zoveel lawaai als een ICE-trein bij zijn kruissnelheid van 250 km/uur, en gebruikt hij per reizigerzitplaats bijna vijftig procent meer energie.

De Commissie-Olman beveelt aan om te zoeken naar mogelijk onconventionele wegen voor een snelle besluitvorming en (eventuele) uitvoering van de magneettrein. Besluitvorming over een project waaraan belangrijke nadelen en grote risico's zijn verbonden noopt echter tot grote zorgvuldigheid. Waar voldoende gegevens nog niet beschikbaar zijn, is nu besluiten onverantwoord.

Nadere inlichtingen: 030-2331328.

Deel: ' Milieuorgansaties besluit magneettrein is sprong in duister '
Lees ook