Provincie UtrechtPersbericht
22 maart 2000

Kadernota 2001
MILIEUVERGUNNING SMINK AFVALVERWERKING B.V. LIGT TER INZAGE
Smink Afvalverwerking B.V. te Amersfoort heeft het voornemen de stortcapaciteit van de afvalberging uit te breiden door de eindhoogte van de huidige afvalberging te verhogen en door percelen ten oosten van de huidige stortplaats als afvalberging in te richten. De inhoud van de afvalberging wordt hierdoor met 2,5 miljoen m³ uitgebreid. Verder is het bedrijf van plan de verwerkingscapaciteit van de aanwezige fractiescheidingsinstallatie te vergroten naar 220.000 ton per jaar en de aard van de te verwerken afvalstoffen uit te breiden met onder andere gevaarlijke afvalstoffen. Het voornemen om een grootschalige baggerberging met een capaciteit van 2 miljoen m³ in te richten ten noorden van de huidige stortplaats is door het bedrijf vooralsnog ingetrokken. Het bedrijf is gelegen aan de Lindeboomseweg 15 te Hoogland.

Voor het realiseren van deze en nog een aantal andere wijzigingen en uitbreidingen zijn vergunningen vereist ingevolge de Wet milieubeheer, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, Grondwaterwet en Keur. In het kader van deze vergunningen zijn de gevolgen voor het milieu inzichtelijk gemaakt in een milieueffectrapport.

Het Waterschap Vallei & Eem en gedeputeerde staten zijn van plan de vergunningen te verlenen. Aan de vergunningen zullen voorschriften worden verbonden om het milieu te beschermen. De vergunningen worden aangevraagd voor een periode van 10 jaar.

Tegelijkertijd met de ontwerpvergunningen ligt ook het voorontwerpbestemmingsplan "de Lindeboom" ter inzage.

Indienen van bedenkingen
Schriftelijk: Bedenkingen tegen de ontwerpvergunningen kunnen tot en met 25 april 2000 worden ingediend bij gedeputeerde staten van Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht. De bedenkingen moeten worden gemotiveerd.

Mondeling: Het is ook mogelijk om over de ontwerpbeschikkingen nader van gedachten te wisselen met vertegenwoordigers van het waterschap en gedeputeerde staten en vertegenwoordigers van de aanvrager. De inspraakavondl wordt gehouden op 6 april 2000 om 20.00 uur in de Houtrust, Heideweg 23 te Hooglanderveen. Inzien van de stukken
De ontwerpvergunningen, de aanvragen, het milieueffectrapport en alle daarbij behorende stukken liggen van 27 maart 2000 tot en met 25 april 2000 ter inzage op de volgende locaties:
* bij het Infopunt Water en Milieu van de provincie Utrecht, Pythagoraslaan 101 te Utrecht, elke werkdag van 9.00-17.00 uur, na telefonische afspraak: 030-2582582;

* bij het Waterschap Vallei en Eem, Fokkerstraat 16 te Amersfoort, elke werkdag, tijdens de openingsuren;

* bij het gewest Eemland, Molenstraat 2 te Amersfoort, elke werkdag van 8.30-16.00 uur, 's avonds na telefonische afspraak: 033-4694400;

* bij de afdeling Bouwen en milieu van de gemeente Bunschoten, Kon. Wilhelminastraat 2 te Bunschoten, elke werkdag van 9.00-12.00 uur, woensdagmiddag van 13.30-17.30 en tevens op verzoek op zaterdag van 9.00-12.00 uur in het politiebureau Da Costastraat 31 te Bunschoten;

* Bij het infocentrum Nieuwland, Nieuwlandseweg naast nummer 39 3824 XP Amersfoort.

Na 25 april 2000 kunnen de stukken nog elke werkdag op het provinciekantoor worden ingezien, tot het einde van de termijn waarbinnen beroep tegen de definitieve vergunningen mogelijk is (zie hieronder). Het is mogelijk om een mondelinge toelichting op de stukken krijgen.

Beroep aantekenen
Over enige tijd zullen er definitieve vergunningen opgesteld worden. Degenen die op de ontwerpvergunningen hebben gereageerd en degenen die daartoe beslist niet in de gelegenheid waren, kunnen tegen de definitieve vergunningen beroep aantekenen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Informatie
Voor inlichtingen kunt u terecht bij het bureau Vergunningen en milieu-zorg van de provincie Utrecht: 030-2583352, b.g.g. Infopunt Water en Milieu: 030-2582582 en bij het Waterschap Vallei en Eem: 033-4346000.

Met het aanklikken van de bijlage is het mogelijk een samenvatting van de vergunningen te lezen.
(Voor informatie:susan.van.vliet@provincie-utrecht.nl, 030 - 258 23 33)

Deel: ' Milieuvergunning Smink Afvalverwerking B.V. ter inzage '
Lees ook