Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Milieuvergunning zaal 'Make-Blijde' (Poperinge) geweigerd door Bestendige Deputatie
Brugge, 1/18/99
Nr:

Proosdij
Burg 2
B - 8000 Brugge
Telefoon 050/40 56 29
Telefax 050/ 40 56 01
E-Mail : provincie@west-vlaanderen.be

Brugge, 18 januari 1999
Nr. PB : 006

Milieuvergunning zaal 'Make-Blijde' (Poperinge) geweigerd door Bestendige Deputatie

De Bestendige Deputatie heeft in de zitting van 14/1/1999 een beslissing genomen over de milieuvergunningsaanvraag van de VZW Stedelijk Sportbeheer Poperinge voor een sportzaal en lokaal met dansgelegenheid. De inrichting is beter gekend onder de naam "Zaal Maeke-Blijde".

Nogal wat buurtbewoners hebben bezwaren tegen de uitbating van deze feestzaal. Zij stelden dan ook beroep in bij de Bestendige Deputatie tegen de door het College van Burgemeester en Schepenen afgeleverde milieuvergunning.

Zowel de Afdeling Milieuvergunningen als de voltallige Provinciale Milieuvergunnings-commissie brachten een negatief advies uit over de dansgelegenheid. De inrichting ligt in een dicht bewoonde omgeving zodat strenge geluidsnormen gelden. Het dossier bevat evenwel geen akoestische onderzoeken en voorstellen inzake geluidssanering, Ook zijn er onvoldoende gegevens inzake brandveiligheid.

De Bestendige Deputatie is dan ook van oordeel dat het ingediende dossier niet de garantie biedt dat aan de vigerende Vlarem-reglementering kan worden voldaan en heeft daarom de milieuvergunning voor het gebruik als fuifzaal geweigerd. De Bestendige Deputatie verleende wel de milieuvergunning voor de sportzaal.

Zoekwoorden:

Deel: ' Milieuvergunning sport- en danszaal Brugge geweigerd '
Lees ook