Gemeente Gent

B e k e n d m a k i n g v a n e e n
m i l i e u v e r g u n n i n g s a a n v r a a g k l a s s e 1 d o o r n v C o n t a i n e x (17/08/2001)

De burgemeester van Gent brengt ter kennis van de bevolking dat door de

nv CONTAINEX gevestigd in 9000 GENT, Pantserschipstraat 165-167

een milieuvergunningsaanvraag ingediend is voor

een inrichting gelegen in 9000 GENT, PANTSERSCHIPSTRAAT 165-167, kadastraal bekend GENT Afd. 13, sectie S, percnr(s). 428/b/3,

met als voorwerp

het veranderen van de inrichting (door uitbreiding en wijziging) van de stelplaats voor containers, opslag en sortering van niet-gevaarlijke afvalstoffen

rubrieken

2.2.2.b.2. (1) opslag en mechanische behandeling van niet-gevaarlijke

afvalstoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton:


- twee trommelzeefinstallaties (elk 75 kW);

- een schudzeef (1,5 kW);


- een trilplaat (7,5 kW);


- een afzuiginstallatie voor het scheiden van hout uit steengruis
(totaal 130 kW);


- een afzuiginstallatie voor het scheiden van lichte afvalstoffen uit
grof steengruis (75 kW);


- een afzuiginstallatie voor het scheiden van lichte afvalstoffen uit
fijn steengruis (45 kW);


- een sorteercabine voor het scheiden van afvalstoffen
(1 x 1,5 kW en 2 x 11 kW);

3.1.1. (3) lozen van maximaal 0,30 m ³/uur bedrijfsafvalwater (regen- en

hemelwater) in de openbare riolering, via een bezinkput en een

olie- en vetafscheider;

12.1.1. (2) een stroomgroep (totaal 220,80 kW);

15.1.1. (3) stelplaats voor 2 vrachtwagens met containersysteem en vijf

aanhangwagens met containersysteem;

17.3.7.1. (3) bovengrondse opslag van 2 000 liter afgewerkte olie (afvalolie) en

2 000 liter nieuwe motorolie (smeerolie) in verplaatsbare vaten,

vaatjes of bussen;

31.1.1 (2) een stroomgroep (totaal 220,80 kW).

De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt van 17 augustus tot en met 15 september ter inzage van de bevolking bij de Dienst Leefmilieu en Natuurontwikkeling, Braemkasteelstraat 41, 9050 Gent-Gentbrugge, elke werkdag van 8 tot 13 uur en woensdagnamiddag ook van 14 tot 18.30 uur.

Tijdens die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen en mondeling worden meegedeeld aan de gemachtigde ambtenaar bij de Dienst Leefmilieu en Natuurontwikkeling.

Informatie

Dienst Leefmilieu en Natuurontwikkeling, Braemkasteelstraat 41, 9050 Gentbrugge,

tel. (09)239 43 11, fax (09)239 43 90, e-mail leefmilieu@gent.be

Bevoegd

de heer Lieven Decaluwe, schepen van Milieuzaken, Gezondheidsbeleid en Openbaar Groen.

Deel: ' Milieuvergunning voor containeropslag Containex te Gent '
Lees ook