Provincie Groningen


Groningen, 27 juli 1999 Persbericht nr. 167

Milieuvergunningen voor North Refinery vastgesteld

GS van Groningen hebben milieuvergunningen voor North Refinery in Delfzijl vastgesteld. Het gaat om vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer en een lozingsvergunning voor lozingen op de riolering en het oppervlaktewater. Door de nieuwe vergunningen kan North Refinery het zogenaamde RUN-project (Recycling and Utilities North) uitvoeren, een project waarbij diverse afvalstoffen worden verwerkt tot nieuwe bruikbare producten. Daarnaast heeft het bedrijf in de vergunning de mogelijkheid gekregen om installaties te bouwen waar metalen uit afvalproducten gehaald kunnen worden. De vergunningen zijn tot stand gekomen na veelvuldig overleg met alle betrokken (ook Duitse) overheden. Het ministerie van VROM heeft ook aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het afgeven van deze vergunningen.

GS hechten grote waarde aan het RUN-project. Het houdt in er niet alleen de huidige producten, maar ook nieuwe producten zoals synthese gas (een aardgasvervanger) en synthetisch basalt (een bouwstof) worden gemaakt. Het project is van regionaal-economisch belang en past in het Duurzaam Groningen beleid dat de provincie onlangs is gestart. Daarnaast passen de nieuwe werkzaamheden prima bij de huidige activiteiten van het bedrijf. In de vergunning is al ingespeeld op het uitbreiden van de activiteiten van het bedrijf, zodat de milieubelasting zo minimaal mogelijk wordt.

Door lange, formele procedures heeft de voorbereiding van de vergunningen langer geduurd dan gepland. Daarom is het nodig om de huidige gedoogbeschikking die begin augustus afloopt, te verlengen totdat de nieuwe vergunningen van kracht worden.

De vergunning ligt 6 weken ter inzage. In die periode staat beroep open voor diegenen die ook bezwaren hebben ingediend. Tenzij in deze periode schorsing van de vergunning wordt gevraagd is deze na afloop van die periode van kracht.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Machteld Schierbeek, afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, tel.: 050 - 3164982.

Deel: ' Milieuvergunningen North Refinery in delfzijl vastgesteld '
Lees ook