LTO NEDERLAND

Milieuwinst haalbaar door beter management melkveehouders

Er is door beter management op melkveebedrijven nog de nodige milieuwinst te behalen, zo blijkt uit het Project Praktijkcijfers. Het mineralenmanagement op de bedrijven en aanpassingen van de bedrijfsvoering spelen een belangrijke rol bij het terugdringen van de milieubelasting. 'Maar naarmate minder mest op de bedrijven wordt gebruikt en naar de eindnormen van het mestbeleid wordt toegewerkt, worden de bedrijfseconomische risico's en effecten ook groter', zo stelde voorzitter Gerard Doornbos van LTO-Nederland vanmiddag in Utrecht bij de afsluiting van het project.

Doornbos toonde zich niet optimistisch over mogelijke resultaten van het overleg, dat LTO-Nederland morgen voert met de ministers Brinkhorst (LNV) en Pronk (VROM) over het nieuwe mestbeleid. De afgelopen weken zijn alle in september 1999 voorgestelde maatregelen opnieuw besproken. Hierbij kwamen alle mogelijkheden ter sprake om het eens te worden over een gezamenlijke aanpak van het mestprobleem. Op een aantal punten bestaat nog steeds verschil van mening, zoals over het normentraject (voor stikstof- en fosfaatverliezen), de hoogte van heffingen en het opkopen van varkensrechten. Bovendien wil Doornbos harde afspraken maken met de overheid over een systeem om nitraatgehaltes in de bodem te meten.

Doel van het Project Praktijkcijfers (240 bedrijven) was om te laten zien wat mogelijk was met mineralenmanagement in de praktijk: de deelnemers hebben een grote krachtsinspanning gedaan om de mineralenoverschotten terug te dringen. De resultaten van het project zouden een belangrijke rol spelen bij de evaluatie van het mestbeleid in 2000. De afgelopen jaren is het mestbeleid echter tot twee keer toe aanzienlijk aangescherpt, waardoor van die evaluatie weinig terecht is gekomen. Volgens Doornbos hebben LNV en VROM veel te weinig gedaan met de resultaten van het project. Hij stak ook de hand in eigen boezem: LTO had meer met de resulaten moeten doen richting samenleving en politiek.

Uit de laatste cijfers van het project blijkt onder meer dat er in de melkveehouderij nog voldoende mogelijkheden zijn om het gebruik van kunstmest te verminderen. Bij de rond tweehonderd melkveehouders, die aan dit project hebben meegedaan, is stikstofgift in één jaar met gemiddeld tien procent verminderd (ruim 40 kg stikstof minder per hectare). Projectleider Jan Breembroek van het Project Praktijkcijfers maakte deze cijfers vanmiddag bekend. In de loop van het jaar zullen alle resultaten en ervaringen van het project (1997 tot en met 1999) op een rij worden gezet.

LTO-Nederland vindt het van groot belang, dat de boeren over de hele linie intensiever aan de slag gaan met mineralenmanagement. Volgens LTO-voorzitter kan in de praktijk vaak meer, dan ondernemers denken. Anders omgaan met mest en mineralen en aanpassingen in de bedrijfsvoering vragen volgens hem om een andere manier van ondernemen. LTO is bezig met een groot project om op zo groot mogelijke schaal ondernemers meer managementkwaliteiten bij te brengen. Het Project Praktijkcijfers heeft uitgewezen, dat daar minstens enkele jaren voor nodig zijn. Ook is gebleken dat veehouders in de loop van zo'n proces meer vertrouwen krijgen in eigen capaciteiten, kennis en vaardigheden.

De drie bij het project betrokken partijen (de ministeries van LNV, VROM en LTO-Nederland) hebben onlangs besloten om een vervolg te geven aan Praktijkcijfers. Dan zal meer duidelijkheid moeten ontstaan over de gevolgen van een scherp mineralenmanagement op de bedrijfsresultaten en op de effecten voor het milieu. Hiertoe zal een netwerk worden opgezet om de nitraatgehaltes in de bodem te meten.

16 feb 00 16:45

Deel: ' Milieuwinst haalbaar door beter management melkveehouders '
Lees ook