Novem


24-Jun

Milieuzorg voor producten, 1,8 miljoen gulden beschikbaar

Het Ministerie van VROM heeft voor 1999 1,8 miljoen gulden beschikbaar voor de ontwikkeling en toepassing van Productgerichte Milieuzorg (PMZ). De systematiek van PMZ stelt bedrijven in staat de milieubelasting van producten systematisch, continu en door de hele keten heen te beheersen, te beperken en waar mogelijk te voorkomen. Daarmee kunnen bedrijven kosten besparen en hun marktpositie versterken. Subsidieaanvragen kunnen tot uiterlijk 10 september 1999 bij Novem worden ingediend. Brancheorganisaties worden in het bijzonder uitgenodigd projectvoorstellen in te dienen.

Onder eigen verantwoordelijkheid hebben bedrijven in het afgelopen decennium milieuzorgsystemen ingevoerd om de milieubelasting van de productieprocessen beter te kunnen beheersen. Productgerichte milieuzorg, of kortweg PMZ, is mogelijk de volgende stap. Kenmerkend voor PMZ is dat de dienst of het product als invalshoek wordt genomen. Daarbij wordt over de grenzen van het bedrijf heen gekeken. Voor PMZ is de hele keten het speelveld. Bedrijven krijgen meer vat op zaken als grondstoffenverbruik, energieverbruik, afvalverwerking en distributie, zodat ze de milieubelasting van producten en diensten kunnen voorkomen of beperken.
Het subsidieprogramma 1999 bouwt voort op ervaringen die de afgelopen jaren zijn opgedaan tijdens diverse pilotprojecten. Daarbij is de haalbaarheid aangetoond en bleek dat PMZ in vrijwel alle organisaties is toe te passen. De projecten die voor subsidie in aanmerking komen dienen zich te richten op het ontwikkelen en in de praktijk brengen van productgerichte milieuzorgsystemen. Daarnaast wordt steun verleend aan projecten die een bijdrage leveren aan het overdragen van kennis, zodat de toepassing van PMZ-systemen in Nederland verder wordt gestimuleerd. Geïnteresseerde brancheorganisaties, bedrijven of instellingen kunnen voor subsidie-aanvragen gebruik maken van een bij Novem verkrijgbaar aanvraagformulier. Ook kan een informatiepakket aangevraagd worden.

Bron: Novem

Helpdesk PMZ tel: 030 2393533

Deel: ' Milieuzorg voor producten 1,8 miljoen gulden beschikbaar '
Lees ook