Provincie Zeeland


Miljoen gulden voor ecologische verbindingszone Kanaalzone In de Kanaalzone van Zeeuwsch-Vlaanderen kan een miljoen gulden worden besteed aan de verwezenlijking van de ecologische verbindingszone. Het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer heeft het bedrag beschikbaar gesteld aan de stuurgroep van het ROM-project Kanaalzone (ROM staat voor ruimtelijke ontwikkeling en milieu). De bijdrage past in de plannen voor het ruimtelijk herstel, waarmee versnippering en verstoring in het gebied ongedaan gemaakt worden en in het duurzaam herstel van de milieukwaliteit in brede zin, zoals die als kernpunten van het ROM-project zijn geformuleerd.
Met het geld kan de stuurgroep de kreekgebieden van Oost- en West-Zeeuwsch-Vlaanderen met elkaar verbinden door aan weerskanten van het Kanaal van Gent naar Terneuzen een natuurgebied te ontwikkelen dat op de oorspronkelijke kreken wordt geënt. Met de ecologische verbindingszone wordt voorkomen dat het krekengebied tussen Terneuzen en Sas van Gent door versnippering verloren gaat. Als niet zou worden ingegrepen, dreigen de kreken in het gebied geïsoleerd te raken, waardoor uitwisseling van planten en dieren in de knel komt. De vaststelling van de begrenzing van de nieuwe zone wordt dit voorjaar verwacht. Onderzocht wordt of de waterhuishouding moet worden aangepast. Voor een optimale uitwisseling wordt in overleg met rijkswaterstaat de kanaalkruising uitgewerkt. De waterlopen met natuurvriendelijke oevers vormen de verbindingsmogelijkheden tussen de kreken.
Vanuit de nieuwe kreken kan de uitwisseling plaatsgrijpen naar de Zwartenhoeksche Kreek in de buurt van Axel en naar de Grote Kil, die op Belgische grondgebied ligt in de buurt van Assenede. Inmiddels is al 25 hectare grond aan de oostkant van het kanaal voor de ecologische verbindingszone gekocht. Daar zal met het werk worden begonnen.
De verbindingszone is onderdeel van de duurzame natuurlijke en landschappelijke inpassing van de woon- en industriegebieden in de Kanaalzone. Andere ontwikkelingen in deze sector zijn de landschappelijke inpassing van het havengebied Axelse Vlakte en Autrichepolder en de aanleg van 300 hectare bos in de Braakmanpolder. De financiering voor deze projecten, waaraan de provincie ook bijdraagt, moet haar beslag nog krijgen.

7 januari 1998, mw. J.C. van Nieuwenhuijze, tel. 0118-631402, nr. 2/99

Deel: ' Miljoen gulden voor ecologische verbindingszone Kanaalzone '
Lees ook