Provincie Groningen


Groningen, 16 november 1999 Persbericht nr. 228

Eén miljoen voor meer allochtone hulpverleners in het Noorden

De vraag naar hulpverleners van allochtone afkomst is groter dan het aanbod, terwijl het aantal allochtonen dat hulp zoekt groeit. De provincie Groningen, de Hanzehogeschool Hogeschool van Groningen Faculteit Gamma, Arbeidsvoorziening Noord Nederland, en vele werkgevers hebben daarom de handen ineengeslagen, wat heeft geresulteerd in het samenwerkingsproject 'Allochtone hulpverleners opleiden voor de arbeidsmarkt in de Noordelijke regio'. Er is ongeveer 1 miljoen gulden gemoeid met het project.

Er wonen in de provincie Groningen ongeveer 35.000 mensen van allochtone afkomst. De Groninger samenleving wordt steeds multicultureler, omdat het aantal allochtonen ieder jaar groeit. Dit betekent dat ook hulpverleningsinstellingen en organisaties in zorg en welzijn, steeds vaker te maken krijgen met cliënten die een andere etnische en culturele achtergrond hebben. De werkgevers hebben daarom behoefte aan meer allochtone medewerkers. De gedachte hierachter is dat deze hulpverleners vanuit hun eigen culturele achtergrond de allochtone hulpvragers beter kunnen helpen. Bovendien kunnen zij hun kennis weer inbrengen in de organisaties zelf en wordt door een 'gekleurde' organisatie de drempel lager voor de mensen die hulp zoeken.

Vraag groter dan aanbod

De werkgevers hebben echter veel moeite om allochtone hulpverleners te vinden voor de HBO-functies. Daarnaast is het aantal allochtone studenten dat de relevante opleidingen volgt aan de Hanzehogeschool laag, waardoor het aanbod ook in de toekomst niet voldoende zal zijn. Aan de andere kant telt de provincie ongeveer 900 werkzoekenden van allochtone afkomst die bij de arbeidsbureaus staan ingeschreven voor functies op MBO-niveau of hoger. Een deel van hen heeft zelfs in het land van herkomst een opleiding gevolgd in de zorg- en welzijnssector. Met om- en bijscholing zou ook deze groep beschikbaar kunnen komen voor de arbeidsmarkt.

Samenwerking noodzakelijk

Om te kunnen voldoen aan de vraag van de werkgevers, is een intensieve samenwerking en afstemming noodzakelijk tussen de activiteiten van de Hanzehogeschool Faculteit Gamma (afdelingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en het Expertisecentrum Allochtonen), Arbeidsvoorziening Noord Nederland en werkgevers. In opdracht van de provincie Groningen heeft het Provinciaal Ontwikkelingsinstituut Zorg en Welzijn samen met de Hanzehogeschool een projectplan opgesteld waarin deze samenwerking verder gestalte krijgt.
Zo zullen er gerichte acties ondernomen worden om de instroom in het HBO en MBO te vergroten door informatie, werving en begeleiding. Ook de doorstroom van studenten zal goed worden begeleid, met name op het gebied van stages, leer- en werkplekken, waarbij nauw wordt samengewerkt met werkgevers. En er worden flexibele leerroutes op maat aangeboden waarbij studenten en werkgevers aangeven waar behoefte aan is.
Nu zijn maatregelen om meer allochtone werkzoekenden aan werk te helpen niet nieuw. Het vernieuwende in dit project is de combinatie van op de doelgroep toegesneden maatregelen in een totaalpakket, in een blijvende samenwerking met alle betrokkenen in de regio. Werkgevers hebben met een intentieverklaring aangegeven om de komende drie jaar actief aan het project mee te doen en dragen bij in de vorm van personele inzet, waaronder de Ambulante Verslavingszorg Groningen, de jeugdzorginstellingen in Noord Nederland, Stichting WING, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Winschoten, Sichting Toevluchtsoord, Hulpverleningsdienst Groningen en de Penitentiaire Inrichting te Groningen.
Het HBO-vernieuwingsfonds heeft een subsidie gegeven van ruim ƒ330.000,- voor de uitvoering van het project. Ook de Hanzehogeschool (opleidingen MWD en SPH) stelt ruimƒ330.000,- beschikbaar, de provincie Groningen ƒ180.000,- en Arbeidsvoorziening Noord Nederland ongeveer ƒ100.000,-.Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u contact opnemen met Marike Ensing, afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, telefoon 050-3164075 of met Brenda Stoter afdeling PR & Communicatie Hanzehogeschool Hogeschool van Groningen faculteit Gamma, telefoon: 050-5953236

Deel: ' Miljoen voor meer allochtone hulpverleners Noorden '
Lees ook