Provincie Zuid-Holland

Persbericht

28-1-2003
Miljoenen voor herstructurering en realisatie hoogwaardige bedrijventerreinen

Een belangrijk speerpunt van het provinciaal economisch beleid is de herstructurering van bedrijventerreinen. In de Provinciaal Economische Visie 2001-2010 en het daaraan gekoppelde Meerjarenprogramma Economie wordt deze beleidskeuze nader onderbouwd. Een van de instrumenten om herstructurering van bedrijventerreinen te bevorderen, is het ter beschikking stellen van financiële bijdragen.

De provincie Zuid-Holland en een zestal gemeenten gaan acht projecten, gericht op het realiseren van hoogwaardige bedrijventerreinen, financieel ondersteunen. De provincie draagt circa EUR 11 miljoen bij. De totale kosten bedragen ongeveer
EUR 79 miljoen. Deze projecten richten zich vooral op herstructurering van bestaande terreinen. Bijvoorbeeld het vergroten van parkeercapaciteit en het verbetering van de inrichting en kwaliteit van de openbare ruimte. Hiermee wordt de integrale kwaliteit van het bedrijventerrein vergroot en de levenscyclus verlengd.

De provincie Zuid-Holland kampt met een grote herstructureringsopgave. In totaal moet op 190 bedrijventerreinen in Zuid-Holland een start gemaakt worden met herstructurering. De totale opgave voor de herstructurering in de provincie is ongeveer 4000 hectare.

De projecten vormen een onderdeel van het meerjarenprogramma bedrijventerreinen. Het is de bedoeling in de loop van 2003 meer projecten nader uit te werken en te bekijken of financiële ondersteuning mogelijk is. Tevens wordt nagegaan of het mogelijk is bestaande knelpunten rond het ontwikkelen van projecten op te lossen. Het gaat daarbij om een gebrek aan financiële middelen, kennis en ervaring. De kennis die wordt opgedaan in het project Decor (Duurzaam economisch ruimtegebruik) is hierbij van grote betekenis. De inzet van Decor is gericht op het genereren, beschikbaar maken en uitwisselen van kennis en ervaring en stimuleert het opstellen van herstructureringsprogramma's op regionaal niveau.

.

In het kader van de voorliggende investeringsimpuls komen de volgende projecten in aanmerking voor een financiële bijdrage:
* Gemeente Gorinchem `Gorinchem Noord', totstandkoming van een terrein inclusief de benodigde ontsluitingsweg. Provinciale subsidie EUR 600.000.

* Gemeente Naaldwijk `Coldenhove', oplossing voor ruimtegebrek Westlandse bedrijven. Provinciale subsidie EUR 600.000.
* Gemeente Rotterdam `Spaanse Polder' (2e fase), een duurzame, intensieve herindeling met toepassing van dubbel maaiveld. Provinciale subsidie
EUR 2.220.283.

* Gemeente Rotterdam `Vierhavenstrip', forse ruimte winst door in lagen te bouwen. Provinciale subsidie EUR 2.400.000.
* Gemeente Sassenheim `Jagtlust', verbeteren bereikbaarheid/ verkeersveiligheid; minder belasten woonomgeving en verbeteren ondernemersklimaat. Provinciale subsidie EUR 400.000.
* Gemeente Schiedam `Nieuw Mathenesse', duurzame en integrale herstructurering van een verouderd terrein. Provinciale subsidie EUR 2.302.217.

* Gemeente Schiedam `Graveland-Zuid', herstructurering met aandacht voor reconstructie emplacement, realisatie dagpark, bodemsanering en verbetering ontsluiting. Provinciale subsidie EUR2.400.000.
* Gemeente Zoetermeer `Palenstein', bedrijfsverzamelgebouw, ruimte voor nieuwe bedrijvigheid, integratie van wonen en werken. Provinciale subsidie EUR 265.113.

Deel: ' Miljoenen voor herstructurering en realisatie hoogwaardige bedrijven.. '
Lees ook