Provincie Zuid-Holland

Persbericht

28-1-2003
Miljoenenimpuls voor kenniseconomie Zuidvleugel Ondersteuning 8 projecten uit programma Kennisinfrastructuur

Technopolis Delft, Leerpark Dordrecht en het Agrarisch Kennis Netwerk Zuid-Holland. Drie projecten waarvoor de provincie Zuid-Holland en andere Zuidvleugelpartijen een fors bedrag uittrekken omdat ze een bijdrage leveren aan de kenniseconomie in de Zuidvleugel. Naast deze drie zijn er nog vijf projecten die financiële ondersteuning krijgen. De projecten zijn gericht op stimulering van innovatie in bedrijven, kennisintensieve bedrijvigheid en versterking van de effectiviteit van het beroepsonderwijs.

De acht projecten zijn onderdeel van het gezamenlijk opgesteld programma Kennisinfrastructuur (KIS). De selectie van deze projecten is gezamenlijk door de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Rotterdam, Den Haag en de regio's Rijnmond, Haaglanden, Leiden, Drechtsteden gemaakt. Deze projecten betekenen een investering van vele tientallen miljoenen euro in de kennisinfrastructuur. De Zuidvleugelpartijen dragen hieraan circa
EUR12 miljoen uit eigen middelen bij, waarvan de provincie Zuid-Holland
EUR 4,7 miljoen. De financiering hiervan is nu rond. Het College van Gedeputeerde Staten heeft het voorstel voor de provinciale bijdrage aan Provinciale Staten voorgelegd. Deze beslissen hier op 19 februari over.

Het programma Kennisinfrastructuur is erop gericht de economische en sociale dynamiek van de zuidelijke randstad te vergroten. Hiertoe zijn drie deelprogramma's ontwikkeld. Ten eerste `Koploper in kennis en innovatie' dat gericht is op innovatie en verbetering van de kenniscirculatie. Ten tweede `Kenniscorridor' met als doel het realiseren van meer kennisintensieve bedrijvigheid. Ten slotte `Leren om te Werken' dat het beroepsonderwijs moet versterken en mikt op meer jongeren met de gewenste startkwalificatie.

Met het programma probeert de regio aan te sluiten op het beleid van het Rijk en de Europese Unie om de kenniseconomie in Europa krachtig te stimuleren. Deze zogenaamde Lissabon agenda beoogt de investeringen van bedrijven in Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) te verdubbelen. Aangezien de Zuidvleugel gekenmerkt wordt door lagere dan gemiddelde investeringen in deze sectoren en door trage innovatie van producten en diensten is dit dan ook een grote uitdaging. De volgende acht projecten zijn geselecteerd:
1. Agrarisch Kennis Netwerk Zuid-Holland, kennismakelaar voor alle agrarische sectoren;
2. HBO Bedrijfsprojecten, versterken van de kenniscirculatie tussen bedrijven en HBO opleidingen;
3. Competence Centre Life-Science Leiden/Delft/Rotterdam/Den Haag, het beter vermarkten van kennis en stimuleren van bedrijvigheid op dit gebied;
4. Grotius Centrum te Den Haag, hoogwaardige opleiding en training op het gebied van internationaal recht;
5. Technopolis Delft, een Science Park voor hoogwaardige kennisbedrijven;
6. ICT starters Technocircle Rotterdam, vernieuwd en geïntegreerd onderwijs voor de sectoren maritiem/logistiek, petrochemie en metalelectro. De provincie Zuid-Holland ondersteunt het stimuleren van ICT-starters binnen Technocircle Rotterdam en ICT Mediaplaza; 7. Yzerwerf te Den Haag, een in samenwerking met bedrijven opgezette praktijkfaciliteit voor het gehele beroepsonderwijs; 8. Leerpark Dordrecht, het antwoord van deze regio op de problemen in het huidige beroepsonderwijs.

Deel: ' Miljoenenimpuls voor kenniseconomie Zuidvleugel Zuid-Holland '
Lees ook