Provincie Utrecht

Persbericht
1000764000

Geen verrassingen in rijksbegroting
Miljoenennota ondersteunt provinciaal beleid

De miljoenennota 2002 van het kabinet bevat voor de provincie geen grote verrassingen. De beleidsvoornemens van het rijk sluiten in grote lijnen aan bij het provinciaal beleid. Voorbeelden daarvan zijn de grote aandacht voor het waterbeleid, extra geld voor wachtlijstproblemen in de jeugdzorg, de prominente aandacht voor veiligheid en rampenbestrijding en het verkeer. Kritiek heeft het college onder ander op de verschuiving van de ambulancezorg van provincies naar zorgverzekeraars en de snelheidsbeperking van de HSL-oost op 140 kilometer per uur.

In de Miljoenennota staat dat de zorgverzekeraars de ambulancezorg overnemen van de provincies. De provincie is van oordeel dat bij de ambulancezorg de verantwoordelijkheid voor adequate ambulancezorg bij de provincies zou moeten liggen. Voor de aanpak van de overschrijdingen van de aanrijtijden in het hele land is volgens de provincie zeker 27 á 45 miljoen nodig in plaats van de voorgestelde 20 miljoen Euro. Ondanks de extra beschikbaar gestelde gelden voor de zorg blijft GS bezorgt over het personeelstekort in de zorg op korte termijn. GS vinden het opmerkelijk dat het kabinet de hoofdverbindingen met de Rhein-Ruhrmetropool wil versterken met hogesnelheidslijnen, maar aan de andere kant de snelheid van de HSL-Oost beperkt tot een "boemelsnelheid"van 140 km/u. Ook vinden GS dat de A28 zo snel mogelijk naar de planfase moet.

Geluidsoverlast Schiphol
De aangekondigde aanvullende handhavingspunten voor geluidbelasting in woongebieden in een ruimer gebied rond Schiphol vinden GS prima, maar ze dringen aan op extra aandacht voor recreatiegebieden grenzend aan woongebieden, aan stiltegebieden en gebieden waarin de natuurlijke waarden worden verstoord door het luchtverkeer. Met name in het westelijke weidegebieden van Utrecht is er sprake van een aanmerkelijke verstoring door geluidsoverlast van vliegtuigen. Klimaatverandering is een belangrijk milieu-onderwerp zowel in het bestaande NMP3 en in sterkere mate in het nieuwe NMP4. Provincies spelen hierin ook een belangrijke rol om de beoogde CO2-reducties te halen. GS vinden de beschikbaar gestelde bedragen ontoereikend om de provinciale inbreng op ambitieuze wijze te kunnen invullen.

Vuurwerk en veiligheid

Het rijk stelt voor de periode 2001-2005 113,5 mln Euro beschikbaar voor veiligheid rondom vuurwerk. Dit onderwerp raakt de provincie omdat deze een belangrijke rol heeft in de uitvoering van die beleidsdoelstellingen. In de Miljoenennota wordt de hiermee gepaard gaande taakverzwaring onvoldoende onderkend door geen extra geld uit te trekken. Alleen op het onderdeel handhaving wordt een extra budget beschikbaar gesteld van 2,3 mln Euro voor de gezamenlijke provincies. "De rijksoverheid schept onvoldoende voorwaarden om gemeenten en provincies het 1e lijnstoezicht op veiligheid en gezondheid krachtige te stimuleren", aldus GS. Door de gebeurtenissen in Enschede en Volendam heeft de toezichtfunctie meer aandacht gekregen. Het college juicht toe dat de toetsende rol van de commissaris van de Koningin en GS wettelijk wordt verankerd. Ook is het belangrijk dat extra middelen worden uitgetrokken voor de voorbereiding op rampen, branden en zware ongevallen. GS ondersteunen van harte het streven naar een integraal veiligheidsbeleid op gemeentelijk niveau van harte ondersteund. Het kabinet wil zoveel mogelijk waarden in de bodem behouden. Dit uitgangspunt voor de archeologie onderschrijven GS. GS pleiten voor een stevige verankering van de provinciale rol en bevoegdheden in de nieuwe monumentenwet.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Mireille van Kempen, 030 - 258 2333 of per e-mail: mireille.van.kempen@provincie-utrecht.nl .

Deel: ' Miljoenennota 2002 ondersteunt provinciaal beleid Utrecht '
Lees ook