MILLENNIUM PLATFORM

VOORUITGANG BIJ MILLENNIUMAANPAK, NIET ALLE PROBL

P E R S B E R I C H T

Den Haag, 18 mei 1999

Onderzoek Millennium Platform:

VOORUITGANG BIJ MILLENNIUMAANPAK, NIET ALLE PROBLEMEN OPGELOST

In het afgelopen halfjaar is grote vooruitgang geboekt bij het oplossen van het millenniumprobleem in de verschillende sectoren van de Nederlandse samenleving. Vooral de nutssector pakt de problemen voortvarend aan. De sectoren landbouw en visserij en de gemeenten laten een aanzienlijk mindere voortgang zien. Kleinere bedrijven hebben hun eerdere achterstand ten opzichte van grote organisaties goeddeels ingelopen. Deze conclusies staan vermeld in het onderzoek dat het bureau PA Consulting Group in opdracht van het Millennium Platform verricht. Het eerste onderzoek van dit jaar is gehouden onder 10.000 organisaties van overheid en bedrijfsleven. De resultaten zijn gebaseerd op de eigen verklaringen van de verantwoordelijken en geven de situatie van ongeveer 1½ maand geleden weer. Het Millennium Platform maakte de uitkomsten van de halfjaarlijkse nationale meting dinsdagochtend bekend in Den Haag.

De inventarisatiefase van de millennium projecten is als vrijwel afgesloten te beschouwen. De reparatiefase wordt nu door 65 van de respondenten als voltooid aangemeld. Een half jaar geleden was dit nog 44. Bij gelijkblijvende tempo zal het echter niet lukken alle millenniumprojecten volledig en tijdig gereed te krijgen. Uit het onderzoek blijkt dat 28 van de geënquêteerden zelf aangeeft niet tijdig en volledig gereed te zijn met het millenniumgereed maken van vitale systemen en objecten en van kritische bedrijfsprocessen. Steeds weer blijkt dat projectplanningen te ambitieus waren en dat met name de testfase aanzienlijk meer tijd vergt dan voorzien. Ook is er nog steeds te weinig aandacht voor de niet-IT aspecten van het probleem: bijvoorbeeld continuïteit in logistieke processen en aandacht voor geautomatiseerde productieprocessen die buiten de verantwoordelijkheid van automatiseringsafdelingen vallen.

Door de bovengeschetste stand van zaken is er sprake van aanzienlijke z.g. restrisico's. Die ontstaan ook doordat niet alle processen binnen bedrijfsketens getest kunnen worden. De tijd ontbreekt hiervoor en bovendien zijn de risico's van het testen te groot. De door de onderzoekers van PA geconstateerde restrisico's kunnen voor aanzienlijke verstoringen zorgen, waardoor de normale bedrijfsvoering in gevaar komt. Doordat de meest vitale objecten en systemen
-waaronder die van de nutsbedrijven- millenniumgereed zullen zijn, zullen catastrofale ontwikkelingen zich naar alle waarschijnlijkheid niet voordoen. Maar er moet rekening worden gehouden met talloze kleinere verstoringen in de bedrijfsvoering. De restrisico's moeten worden ondervangen door z.g. continuïteitsplannen: een stelsel van maatregelen dat voortgang van processen garandeert bij optredende verstoringen.

Het Millennium Platform is blij met de grote vooruitgang die is geboekt bij de aanpak van het millenniumvraagstuk, maar wijst op de korte tijd die ons nog rest tot het einde van het jaar. Een tempoversnelling bij de aanpak, extra aandacht voor de niet-IT aspecten en het opstellen van continuïteitsplannen zijn hard nodig, aldus het Millennium Platform bij monde van voorzitter Jan Timmer tijdens de toelichting op de onderzoeksresultaten. "De cijfers wijzen onomstotelijk uit dat we niet zeker kunnen zijn van een 'business-as-usual-situatie', direct na de jaarwisseling, zoals wel eens wordt voorspeld", aldus voorzitter Jan Timmer van het Millennium Platform.

Het Millennium Platform is door de Rijksoverheid ingesteld op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, VNO/NCW, MKB Nederland en FENIT. Het Millennium Platform heeft tot taak organisaties in het bedrijfsleven en van de overheid bewust te maken van het gevaar van het millenniumprobleem voor hun voortbestaan. Het Millennium Platform wijst organisaties de weg en bemiddelt bij het vinden van oplossingen. Het Millennium Platform rapporteert twee maal per jaar de voortgang die in Nederland wordt geboekt bij de aanpak van het millenniumprobleem. Het huidige onderzoek is hiervan een voorbeeld.

===

Meer informatie voor de pers:
Millennium Platform, Max Kerremans, Jint Wuite
Telefoon: 070 311 09 41

18 mei 99 12:21

Deel: ' Millennium Platform Vooruitgang bij millenniumaanpak '
Lees ook