Ministerie van Binnenlandse Zaken


Millenniumaanpak overheid verloopt volgens planning

22 maart 1999
De overheid is in het eerste kwartaal van 1999 verder gekomen met het millenniumgereed maken van produkten en diensten dan eind vorig jaar nog werd geraamd. Dit schrijft minister Van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid, tevens coördinerend minister voor het millenniumvraagstuk, in de vandaag verschenen zesde voortgangsrapportage over de aanpak van het millenniumprobleem bij de overheid.
Van alle vitale processen, producten, diensten en systemen van de ministeries is aan het einde van het eerste kwartaal ruim 60% aangepast, getest en heringevoerd en dit percentage loopt aan het einde van het tweede kwartaal op tot meer dan 90%. De resterende systemen worden om uiteenlopende bedrijfsspecifieke redenen later ingevoerd.
De bewindsman meldt voorts dat de relatieve achterstand bij Zelfstandige Bestuursorganen en Publieke Bedrijfsorganisaties wordt ingelopen en dat ook bij gemeenten, provincies en waterschappen veel meer activiteiten worden ontplooid om het millenniumvraagstuk aan te pakken.
Daarnaast zullen alle ministeries in de juni-rapportage (peildatum 1 mei) publiekelijk de garantie moeten geven dat de continuïteit van alle vitale processen, producten, diensten en systemen is verzekerd, hetzij doordat de systemen millenniumgereed zijn, hetzij dat op andere wijze de continuïteit is gegarandeerd. In de huidige rapportage wordt tevens een interdepartementale crisisbeheersingsoefening en de start van de publiekscampagne aangekondigd.
Continuïteitsplannen
Uitgangspunt bij de aanpak van het millenniumprobleem is het kunnen garanderen van de continuïteit van de maatschappelijk vitale processen, producten en diensten van de ministeries. De eerste en meest voor de hand liggende stap is het millenniumbestendig maken van de desbetreffende
automatiseringssystemen. In een beperkt aantal gevallen is het onmogelijk het systeem in zijn volledige netwerk te testen of is een proces van derden afhankelijk. Voor die processen is het noodzakelijk een overgangs- of continuïteitsplan te maken. Deze plannen zijn erop gericht bij het onverhoopt niet functioneren van het automatiseringssysteem of -proces de continuïteit langs een andere weg te garanderen, bijvoorbeeld door het uitwijken naar een ander systeem of door over te gaan op handmatige bediening. Voor maatschappelijk vitale processen, producten en diensten waaraan twijfel bestaat of zij op tijd of volledig millenniumbestendig te maken zijn, is zon overgangs- of continuïteitsplan zonder meer verplicht. Voor onverwachte situaties wordt gedacht aan standby-regelingen of het oprichten van snelle reparatieteams. Volgens deskundigen is het niet effectief om overal continuïteitsplannen voor te maken.
Crisisbeheersing
De overheid heeft onder meer tot taak zich voor te bereiden op de vraag hoe om te gaan met de gevolgen als zich storingen voordoen die het maatschappelijk leven ontregelen of als er sprake is van crisissituaties.
Het Nationaal Coördinatie Centrum (NCC) van het ministerie van BZK heeft het reguliere overleg met de ministeries op dit punt sterk geïntensiveerd.
Om na te gaan in hoeverre het bestaande crisisinstrumentarium bruikbaar en toepasbaar is voor het millenniumprobleem wordt op 26 april aanstaande een interdepartementale crisisbeheersingsoefening gehouden.
Ook op lokaal en regionaal niveau moeten plannen voor crisisbeheersing bij eventuele millenniumproblemen op hun bruikbaarheid worden getoetst.
Minister Van Boxtel heeft daarover brieven geschreven aan zowel de burgemeesters als de commissarissen van de Koningin. Om de activiteiten op het terrein van openbare orde en veiligheid te ondersteunen heeft staatssecretaris De Vries van BZK de Coördinatiecommissie Millennium Openbare Orde en Veiligheid ingesteld. Deze commissie - onder voorzitterschap van de heer Alders, commissaris van de Koningin in de provincie Groningen - heeft onder meer tot taak de minister(s) te adviseren over te nemen maatregelen op dit vlak. De Coördinatiecommissie Millennium Openbare Orde en Veiligheid komt in april met een tussenrapportage en publiceert vervolgens voortgangsrapportages in mei, september en november. In november is dan ook de implementatie afgerond. Bijzondere wetgeving/noodwetgeving
Uitgangspunt van de herziene noodwetgeving van 1996 is flexibele crisisbeheersing, hetgeen betekent dat zo lang mogelijk wordt gewerkt met de geldende wetgeving en dat bij noodwetgeving alleen die bevoegdheden worden geactiveerd die op dat moment nodig zijn. Met betrekking tot het millenniumprobleem betekent dit dat het gebruik van noodwetgeving alleen aan de orde kan zijn rond de jaarwisseling naar het jaar 2000 als de voorbereidingen toch onvoldoende blijken en dat zich verschijnselen van ernstige maatschappelijke ontwrichting kunnen voordoen.
Audits nationale infrastructuren
Het Projectbureau Millennium Overheid (PMO) heeft samen met KPMG EDP Auditors een raamwerk ontwikkeld voor het uitvoeren van audits op terreinen als energievoorziening, telecommunicatie en drinkwatervoorziening. De beleidsverantwoordelijke departementen zullen de audits laten uitvoeren. De resultaten daarvan worden meegenomen in de komende juni-rapportage aan de Tweede Kamer. Managing Public Confidence
De publiciteit rond het millenniumprobleem kan bij de bevolking gevoelens van vrees opwekken die kunnen leiden tot allerlei vormen van ongewenst gedrag als hamsteren, bovenmatig geld opnemen, etc. Om dit probleem te voorkomen is advies gevraagd aan het COT. Het COT wijst in zijn advies op de noodzaak van een duidelijke en op elkaar afgestemde publieksvoorlichting, omdat rondom het millenniumprobleem en de millenniumwisseling allerlei emotionele en massapsychologische verschijnselen kunnen spelen. Volgens het COT dient de voorlichting erop gericht te zijn ongefundeerde paniek en vormen van ongewenst gedrag zoveel mogelijk te vermijden. Deze aanpak wordt ook wel 'managing public confidence' genoemd.
Publiekscampagne
De eerste publiekscampagne gaat vanaf mei a.s. van start. Doel van deze campagne - georganiseerd door BZK/PMO in samenwerking met het Millennium Platform - is alle inwoners van Nederland te informeren over de aard van het millenniumprobleem, de aanpak tot 1 januari 2000, (zo mogelijk) de stand van zaken in de 14 maatschappelijk vitale sectoren, en wat men zelf kan doen in en om het huis aan het millenniumprobleem.
Voor de praktische uitvoering van het communicatiebeleid is inmiddels - overeenkomstig het COT-advies - een zogeheten Millennium Informatie Unit (MIU) in het leven geroepen. In deze MIU, die wekelijks bijeen komt, hebben voorlichters zitting van de ministeries van BZK en van Economische Zaken, het Projectbureau Millennium Overheid, het Millennium Platform en van de RVD. Om de opvattingen en gevoelens onder de bevolking te peilen wordt een Millennium Monitor opgezet.
Minister Van Boxtel kondigt aan dat in de volgende rapportage aan de Tweede Kamer de overheid precies zal aangeven in hoeverre zij op dat moment is voorbereid op het millennium. In die rapportage zal eveneens een meer samenhangende beschrijving van de 14 maatschappelijk vitale sectoren worden opgenomen. Van de 14 maatschappelijk vitale sectoren zijn er zeven direct gerelateerd aan de overheid en bij de overheid ligt de aanpak van het millenniumvraagstuk op schema. De minister zal nu naar sectoren buiten de overheid gaan kijken. In een aantal sectoren ligt men ook goed op schema, zoals de energiesector en de drinkwatervoorziening, die al duidelijkheid verschaffen. Sommige sectoren blijven echter nog achter. Minister Van Boxtel kondigt aan dat hij samen met de voorzitter van het Millennium Platform en de betrokken vak-ministers persoonlijk en actief de achtergebleven sectoren zal gaan benaderen om ook daar de noodzakelijke duidelijkheid te verkrijgen.
De voortgangsrapportage is ook te vinden op de website van het Projectbureau Millennium Overheid (PMO): www.pmo.nl.

Deel: ' Millenniumaanpak overheid verloopt vlotter dan verwacht '
Lees ook