Ingezonden persbericht


Time : 2:40:03 PM
Date : Friday, March 07, 2003
Sender Name: Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen

MiNa-Raad vraagt bijkomende garanties voor niet-Vlaamse groene stroom

Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie Steve Stevaert stelde de Raad verleden week enkele wijzigingen voor rond de reglementering inzake verkoop en distributie van groene stroom. Zolang ze beantwoordt aan de eisen van de Vlaamse regering, is de Raad geen voorstander van het afschaffen van het gratis distributienettarief voor geïmporteerde groene stroom.

In zijn ontwerp van wijzigingsbesluit stelt Vlaams minister Stevaert twee belangrijke wijzigingen voor. Enerzijds wil hij elektriciteitsleveranciers toelaten om groene stroom onder die (of een gelijksoortige) naam te verkopen, zonder dat daarbij groenestroomcertificaten ingeleverd moeten worden. Anderzijds stelt hij voor om de kosten die de distributiebeheerders momenteel oplopen
- doordat zij geen distributienettarief mogen aanrekenen voor groene stroom - te beperken door de gratis distributie enkel te verplichten voor Vlaamse groene stroom die op een Vlaams distributienet wordt geïnjecteerd.

De MiNa-Raad kreeg tien dagen om zijn advies te formuleren. De Raad ging daarbij uit van een aantal vaststellingen en trok enkele conclusies. Op het moment dat in het Vlaamse Gewest alle afnemers vrij hun elektriciteitsleverancier zullen mogen kiezen (1 juli 2003), moeten deze ook bewust kunnen kiezen voor groene stroom. Indien daarvan onvoldoende aanbod is, beperkt de keuze zich tot vergelijking van de tarieven. Dit moet volgens de Raad vermeden worden door de extra inlevering van groenestroomcertificaten bij de levering van groene stroom inderdaad af te schaffen, maar ook door de import van groene stroom - onder welbepaalde voorwaarden - niet te benadelen (door de gratis distributie ervan af te schaffen). De groenestroomproductie in het Vlaamse Gewest is nog te beperkt om een voldoende aanbod te garanderen.

De Raad koppelt zijn advies aan een aantal belangrijke randvoorwaarden. Om de geloofwaardigheid van "groene stroom" niet te ondermijnen, moet het voor de consument/afnemer duidelijk zijn uit welke hernieuwbare energiebron de groene stroom werd opgewekt.
Bovendien meent de Raad dat de gratis distributie van geïmporteerde groene stroom slechts kan indien deze niet-Vlaamse groene stroom aan dezelfde voorwaarden voldoet als de Vlaamse groene stroom. Groene stroom in Vlaanderen moet immers aan een aantal randvoorwaarden voldoen: zo komt bv. elektriciteit opgewekt in Vlaamse restafvalverbrandingsinstallaties niet in aanmerking voor het verkrijgen van Vlaamse groenestroomcertificaten, waardoor het ook niet als groene stroom mag worden verkocht. Het zou onlogisch zijn dat import van groene stroom uit een regio of land waar dergelijke elektriciteit wel als "groene stroom" wordt beschouwd, toch op dezelfde manier in het Vlaamse Gewest wordt behandeld. De Raad vraagt daarom garanties dat de geïmporteerde groene stroom aan de Vlaamse
voorwaarden zou voldoen, alvorens waarna het kan genieten van gratis distributie.

De Raad gaat met zijn advies deels in op de kritiek van Watt Plus, die de voorgestelde afschaffing van geïmporteerde groene stroom zelfs voor de Raad van State wenst aanhangig te maken. De MiNa-Raad adviseert - gelijklopend met Watt Plus - om de gratis distributie van geïmporteerde groene stroom te behouden, maar enkel op voorwaarde dat de geïmporteerde groene stroom ook als dusdanig als groene stroom kan beschouwd worden, in de zin van de Vlaamse regelgeving. Hoe deze
controle georganiseerd moet worden, is volgens de Raad de taak van de VREG.

Voor meer inlichtingen: Tomas Velghe - 02/558.01.39 - tomas.velghe@minaraad.be

Meer info over de MiNa-Raad op http://www.minaraad.be Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen
Kliniekstraat 25, 4de verdieping
1070 Brussel
tel. 02-558.01.30; fax 02-558.01.31
info@minaraad.be

URL: http://www.minaraad.be

Picture: (None)
Attachments: ignace_20030307_143322_16_Att_1.pdf http://www.belgadirect.be/Files/ignace_20030307_143322_16/ignace_20030

Translations: (None)

Link to Press Release - NL

Deel: ' MiNa-Raad vraagt bijkomende garanties voor niet-Vlaamse groene stroom '
Lees ook