Mededeling voor de vakpers van het ministerie van LNV, 2 juli 1999

MINAS aan- en afvoernorm kippen gecorrigeerd

Pluimveehouders die kippen aan- en/of afvoeren van de categorie 301 en/of 311 van het mineralenaangiftesysteem (MINAS), kunnen in 1998 en 1999 in aanmerking komen voor een gedeeltelijke vrijstelling van de MINAS-fosfaatheffing. Zij moeten voor 1 september 1999 een vrijstellingsformulier bij Bureau Heffingen inleveren.

Uit onderzoek door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij samen met het bedrijfsleven blijkt dat bij de forfaits voor de fosfaatgehaltes van kippen in tabel 10 van de tabellenbrochure 1998 een fout is gemaakt. Hierdoor zijn de forfaits voor twee diercategorieen te laag uitgevallen. Het gaat om hennen en hanen van legrassen van ca. 18 weken en ouder (categorie 301), en om ouderdieren van vleesrassen van ca. 19 weken en ouder (categorie 311). Omdat deze forfaits met name bij de afvoer een rol spelen, zou dit tot onterechte heffingen kunnen leiden.

Daarom heeft de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij besloten tot een eenmalige Vrijstellingsregeling kippen Meststoffenwet. Deze regeling biedt voor de jaren 1998 en 1999 een vrijstelling voor dat deel van de belastbare hoeveelheid fosfaat dat als gevolg van de incorrecte forfaits te hoog is uitgevallen. Voor de periode daarna wordt een definitieve voorziening in de Meststoffenwet getroffen.

Bureau Heffingen zal aan alle pluimveehouders die geregistreerd staan als deelnemer aan de verfijnde MINAS een vrijstellingsformulier toesturen. Pluimveehouders die in week 32 nog geen formulier hebben ontvangen kunnen dit aanvragen bij Bureau Heffingen (telefoonnummer: 0592 - 311685).
Het formulier dient samen met de verfijnde aangifte voor 1 september 1999 aan Bureau Heffingen te worden toegezonden. Indien de aangifte reeds is gedaan kan het formulier nagezonden worden naar Bureau Heffingen. Het formulier dient ook in dat geval nog steeds voor 1 september 1999 bij Bureau Heffingen te worden ingeleverd.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: https://www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten

https://www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

Deel: ' MINAS aan- en afvoernorm kippen gecorrigeerd '
Lees ook