CBS

Minder dan 50 duizend langdurig werklozen

In de maanden juni-augustus kwam het aantal geregistreerde werklozen uit op 136 duizend. De cijfers over de laatste maanden wijzen op een stabilisatie van de werkloosheid. Het aantal werklozen is nog wel lager dan in dezelfde periode van vorig jaar. Het aantal langdurig werklozen is inmiddels gedaald tot onder de 50 duizend. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Werkloosheidscijfers wijzen op stabilisatie
In de maanden juni-augustus waren er gemiddeld 136 duizend geregistreerde werklozen. Door seizoeneffecten is de werkloosheid in deze periode van het jaar altijd lager. Na verwijdering van deze seizoeneffecten komt het werkloosheidscijfer uit op 144 duizend. Dat is tweeduizend minder dan in de maanden mei-juli. De laatste vijf driemaandsgemiddelden schommelen rond de 145 duizend en wijzen daarmee op een stabilisatie van de werkloosheid. Over de laatste twaalf maanden laat de werkloosheid nog wel een daling zien en wel met 33 duizend.

Langdurig werklozen afgenomen tot minder dan 50 duizend De langdurige werkloosheid neemt nog steeds af. Het aantal werklozen dat langer dan een jaar staat ingeschreven daalde de afgelopen twaalf maanden met bijna 30 duizend tot net onder de 50 duizend. De daling van de langdurige werkloosheid in een tempo van 2,5 duizend per maand vindt al plaats sinds 1999. Daarvoor lag het dalingstempo nog iets hoger.

Technische toelichting
Geregistreerde werklozen zijn mensen die bij een arbeidsbureau staan ingeschreven, direct beschikbaar zijn voor een baan van minstens twaalf uur per week en geen werk hebben of werk van minder dan twaalf uur per week. De cijfers over de geregistreerde werkloosheid zijn gebaseerd op de registratie van de arbeidsbureaus en de Enquête beroepsbevolking van het CBS, een steekproef-onderzoek dat maandelijks onder ruim tienduizend mensen in Nederland wordt gehouden. De geregistreerde werkloosheidscijfers hebben een onnauwkeurigheidsmarge omdat ze gebaseerd zijn op een steekproefonderzoek. Alleen uit grote veranderingen of uit veranderingen die zich gedurende een langere periode aftekenen mogen conclusies worden getrokken over de tendens van de werkloosheid. Naast de maandelijkse cijfers van de geregistreerde werkloosheid, publiceert het CBS jaarlijks een breder scala van indicatoren van het onbenut arbeidsaanbod. Eén daarvan is de werkloze beroepsbevolking: mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en actief zoeken naar werk voor twaalf uur of meer. Het Centraal Planbureau gebruikt dit cijfer voor economische analyses. Een nog bredere afbakening van het onbenut arbeidsaanbod is: alle mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en betaald werk voor twaalf uur of meer zouden willen hebben (ongeacht of men direct in staat is om te werken, op zoek is naar werk, enzovoorts). Een andere indicatie van het arbeidspotentieel is het aantal mensen met een bijstands- of ww- uitkering.

Zoekwoorden:

Deel: ' Minder dan 50 duizend langdurig werklozen '
Lees ook