Consument en Veiligheid

Minder ongevallen in de privésfeer levert besparing op van 40 miljoen euro per jaar in de gezondheidszorg

Aanpak preventie ongevallen in de privésfeer succesvol

Voor het eerst is een kentering te constateren in de trends en medische kosten van ongevallen in de privésfeer. Over de periode 1996 - 2001 is het aantal letsels dat op een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis wordt behandeld, gedaald met 8%. In de eerste helft van de jaren negentig (1992 - 1996) steeg dit percentage nog met maar liefst 15%. Bij de ziekenhuisopnamen heeft de trendomslag geleid tot een stabilisering op het niveau van 1996.

Trend in aantallen letsels ten gevolge van ongevallen in de privésfeer, inclusief sportblessures (index 1992 =100)

Bron: Consument en Veiligheid, 2003; Prismant, 2002

Minder kosten in de gezondheidszorg
Ongevallen in de privésfeer zijn samen met infecties van de bovenste luchtwegen de meest voorkomende oorzaak waarvoor mensen zich ziek melden en medische hulp inroepen. Bovendien veroorzaken ongevallen in de privésfeer jaarlijks een bedrag van ongeveer 4 miljard euro aan uitgaven van medische behandelingen en aan indirecte kosten als verzuim en verlies van kwaliteit van leven.
De directe medische kosten voor de gezondheidszorg worden geschat op een kwart van dit bedrag.
De daling over de periode 1996 - 2001 heeft de stijging in het uitgavenpatroon in de gezondheidszorg voor deze categorie ongevalpatiënten een halt toegeroepen.
Alleen al op de kosten van patiënten die op een SEH afdeling van een ziekenhuis zijn behandeld, is in 2001 40 miljoen euro bespaard. De totale kosten van op SEH afdelingen behandelde letsels van ongevallen in de privésfeer zijn in 2001 teruggelopen naar 560 miljoen euro per jaar.

De directe kosten van medische behandelingen ten gevolge van ongevallen in de privésfeer (alleen op de SEH behandelde slachtoffers en in miljoenen euro's)

Bron: Consument en Veiligheid, 2003; Consument en Veiligheid & Erasmus Medisch Centrum 2003

Grootste dalers
De sterkste dalingen in aantallen ongevallen in de privésfeer vinden plaats bij jonge kinderen onder de 5 jaar en sporters. In beide risicogroepen is de gemiddelde afname meer dan 10% en duikt de trend soms zelfs onder het niveau van 1992.
Onder jonge kinderen is de afname het meest zichtbaar bij risico's waarop campagne is gevoerd. Bij valongevallen is dit 10% en bij vervoersongevallen
25% minder behandelingen op SEH afdelingen van ziekenhuizen. Bij vergiftigingen is zelfs sprake van 50% minder ziekenhuisopnamen. Binnen de categorie sport is een sterke afname van letsels zichtbaar bij 18-30 jarige sporters, vooral bij zaalsporten, voetbal en hockey. Ook hier vinden dalingen plaats op onderdelen die de laatste jaren consistent via preventie de aandacht hebben gekregen vanuit de gezamenlijke campagne blessurepreventie van NOC*NSF en Consument en Veiligheid.

Belangrijkste stijgers en dalers in de trends

Bron: Consument en Veiligheid, 2003; Prismant, 2002

Kosten - baten verhouding
Het extra geld dat de overheid beschikbaar heeft gesteld voor preventie is een goede investering geweest. De campagnes van Consument en Veiligheid voor kinderveiligheid 0-4 jarigen kostten de overheid jaarlijks gemiddeld 400.000 euro voor deze leeftijdsgroep. De opbrengsten in letselreductie en besparingen van de medische kosten zijn vastgesteld op 2,6 miljoen euro per jaar. Alleen al voor kinderveiligheid geldt dat voor elke euro aan extra investeringen er meer dan 6 terugvloeien aan besparingen in de gezondheidszorg. Met uitzondering van het vaccinatiebeleid zijn er geen andere onderwerpen in de gezondheidszorg die een zo gunstige kosten - baten verhouding kennen.

Hoe verder
De stijging van het totaal aantal ongevallen in de privésfeer is in de periode 1996- 2001 weliswaar omgebogen in een daling, voor ouderen, volwassenen (30-55) en jeugd is de trend echter nog ongunstig. Hier liggen in de nabije toekomst voor preventie de belangrijkste uitdagingen. Vooral bij valongevallen van ouderen is nog veel winst te behalen door preventie. Bijna een kwart van de kosten van ongevallen in de privésfeer komt voor rekening van heupfracturen bij ouderen die vallen. Andere onderwerpen die prioriteit moeten krijgen zijn voor de groep 30-55 jarigen de ongevallen tijdens klussen thuis en bij de jeugd ongevallen tijdens recreatie, vrije tijd en sportbeoefening. Daarnaast kan de gezondheidswinst onder jonge kinderen en sporters verder worden vergroot door gerichte preventie inspanningen.

Meer informatie
Consument en Veiligheid
Cees Meijer, Communicatie Manager, tel.: 020 - 511 4 544

Persbericht (24/03/2003)

Deel: ' Minder ongevallen in de privésfeer levert besparing op van 40 miljoe.. '
Lees ook