Provincie Gelderland


Veel minder geluidsoverlast van verkeer in Zeddam door omlegging provinciale weg (N 316)

18 augustus 1999

Nr. 99-295

Op 8 september a.s. krijgen Provinciale Staten een ongewijzigd voorstel voor de omlegging van de N 316 bij Zeddam (gemeente Bergh) voorgelegd. Omdat met de omlegging de geluidsbelasting in de bebouwde kom van Zeddam fors verbetert en alleen bij woningen langs de Terborgseweg en Zeddamseweg sprake is van een (lichte) toename van lawaai, vinden Gedeputeerde Staten extra geluidsmaatregelen (sanering) niet nodig.

Wel is de provincie bereid om in overleg met de gemeente en het Ministerie van VROM de mogelijkheid te onderzoeken of vier woningen langs de provinciale weg in Braamt in aanmerking komen voor sanering. Gedeputeerde Staten stelden op 10 juni jl. het ontwerpvoorstel vast. Naar aanleiding van een vraag van de Commissie Klachten en Verzoekschriften heeft bij de behandeling van het voorstel de Commissie Verkeer en Waterstaat 25 juni jl. verzocht om een inventarisatie van woningen die geluidhinder ondervinden en de kosten van een eventuele sanering.

Langs de huidige provinciale weg binnen de bebouwde kom liggen 125 woningen en 7 hotels die in aanmerking komen voor sanering. Door de omlegging vermindert de geluidsbelasting aanzienlijk. De woningen langs de Terborgseweg (N 335) en Zeddamseweg (N 316) krijgen te maken met een toename van de geluidsoverlast van maximaal 1,5 dB(A). Behalve het gedeelte van de Zeddamseweg bij Braamt, want uit akoestisch onderzoek blijkt dat door de aanleg van de rotonde Koppelstraat en de rotonde Langstraat, én het instellen van een maximumsnelheid van 50 km/uur hier de geluidbelasting af zal nemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de dienst Wegen, Verkeer en Vervoer, de heer H. Walinga, tel. (026) 359 96, 24 e-mail: h.walinga@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, de heer M. Coops, tel. (026) 359 90 18, e-mail: m.coops@prv.gelderland.nl

Deel: ' Minder overlast in Zeddam door omlegging N 316 '
Lees ook