Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 29-06-1999

Persbericht
Nummer: 88

MINDER REGELS IN PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

Besturenorganisaties, vakbonden en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen hebben afspraken gemaakt over vermindering en modernisering van regels in het primair en voortgezet. De afspraken zijn bedoeld om knelpunten en belemmeringen weg te nemen die scholen (onnodig) in de huidige regelgeving ondervinden. Een uitgebreide inventarisatie bij scholen heeft geleid tot een werkprogramma voor minder en modernere regels. Bij de uitvoering daarvan wordt nagegaan of en hoe knelpunten kunnen worden opgelost. Er is onder meer aandacht voor kwaliteit en toegankelijkheid van regels. Het gaat dan bijvoorbeeld om leesbaarheid en de tijd die scholen krijgen voor de invoering van nieuwe regels. Dat staat in een brief over deregulering en autonomievergroting van scholen die minister Hermans en staatssecretaris Adelmund van OCenW naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Het doel van deregulering en autonomievergroting is een nieuw evenwicht te bereiken tussen regels van de overheid en zelfregulering van de scholen. De bewindslieden vinden dat scholen meer dan nu de ruimte moeten krijgen om als verantwoordelijke maatschappelijke organisaties in een steeds ingewikkelder samenleving hun taken in te vullen. Deregulering en autonomievergroting zijn geen doelen op zich, maar middelen om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de verantwoordelijke school. De drie partijen nemen deel aan een zogeheten Regie Overleg Deregulering. Zij moeten ervoor zorgen dat de kansen, ideeën en mogelijkheden tot deregulering en modernisering van regelgeving ook daadwerkelijk worden uitgewerkt. Het onderwijsveld wordt inhoudelijk bij de aanpak betrokken.

Deel: ' Minder regels in primair en voortgezet onderwijs '
Lees ook