Provincie Groningen

Groningen, 12 juli 2001 Persbericht nr.154

Minder verkeersgewonden in de provincie Groningen

In 2000 is het aantal verkeersgewonden met 162 afgenomen in de provincie Groningen. Vorig jaar raakten 1705 verkeersdeelnemers gewond. In 1999 was dit aantal 1900. Opvallend is hierbij dat de forse afname in het aantal slachtoffers onder de bromfietsers. Het aantal verkeersdoden is gelijk gebleven. Op de wegen in de provincie waren zowel in 1999 als in 2000 29 dodelijke slachtoffers te betreuren. Dit blijkt uit de ongevalgegevens 2000 van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer. De provincie wijkt hierbij niet af van het landelijke beeld, in alle provincies is het aantal verkeersongevallen het afgelopen jaar afgenomen.

Van de 1705 gewonden bestond het grootste gedeelte uit slachtoffers onder automobilisten, namelijk 781. Het aantal gewonden onder (brom)fietsers bedroeg 294. In 1999 vielen onder bromfietsers nog 414 gewonden, dus een afname van 120 slachtoffers. Onder de (brom)fietsers vielen in 2000, 9 dodelijke slachtoffers waarvan 1 onder de bromfietsers en 8 doden onder de fietsers. In 1999 waren deze cijfers 3 resp. 6. Nadere analyse van de bromfietsongevallen laat zien dat in 2000 het aantal ongevallen tussen bromfietsers en personenauto's met 27% is afgenomen. Ook het aantal ongevallen tussen bromfietsers onderling (-48%) en botsingen met fietsers (-75%) is fors minder. De invoering van de maatregel 'Bromfietsers op de rijbaan' kan hierbij een positieve rol hebben gespeeld.

Aantal ongevallen

In 2000 vonden er in de provincie Groningen op de gemeentelijke, provinciale en rijkswegen in totaal 10107 geregistreerde verkeersongevallen plaats, 510 minder dan in 1999. In 2000 waren de meest voorkomende ongevalstypen, net als de voorgaande jaren: voorrang auto, rij-ongeval (ongevallen waarbij geen andere weggebruikers betrokken zijn), nevenrijbaan en kop-staart ongevallen. Omdat deze ongevalstypen ook in de buurprovincies dominant aanwezig zijn en met name de rij-ongevallen jaarlijks veel slachtoffers eisen, is besloten in noordelijk verband onderzoek te doen naar rij-ongevallen. Naar verwachting is dit onderzoek begin 2002 afgerond.

Nieuwe taakstelling

In het NVVP, het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan, staan voor het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers nieuwe doelstellingen vermeld. Binnen een jaar worden deze landelijke doelstellingen vertaald in regionale doelstellingen om met regio-eigen kenmerken rekening te kunnen houden. In afwachting hiervan gelden in Groningen de volgende doelstellingen: in het jaar 2010 moet het aantal geregistreerde verkeersdoden zijn afgenomen tot 24 en het aantal ziekenhuisgewonden tot 335.

Wat betreft de taakstelling zit Groningen redelijk op koers. Het aantal ziekenhuis-gewonden in 2000 471, zal per jaar moeten dalen met ongeveer 14 gewonden. Ook voor het aantal verkeersdoden, 29 in 2000, lijkt de doelstelling haalbaar. Maar vanwege de toenemende drukte op de wegen wordt er door de Provincie en het ROG onverminderd ingezet op het verkeersveiliger maken van de wegen.

De Provincie doet dit samen met gemeenten en politie, onder andere in de vorm van verschillende Gericht verkeerstoezicht projecten. Door een gecombineerde aanpak van voorlichting, handhaving en aanpassingen aan de infrastructuur wordt de verkeers-veiligheid op deze wegen verbeterd. Daarnaast heeft de Provincie in het kader van het Actieplan Verkeersveiligheid ieder jaar een flink budget beschikbaar voor aanpassingen aan wegen.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Machteld Schierbeek, afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, tel.: 050 - 3164982.

Deel: ' Minder verkeersgewonden in 2000 in de provincie Groningen '
Lees ook