Minimabeleid 2003

Is uw inkomen (exclusief vakantietoeslag) en uw vermogen gelijk of lager dan de hieronder genoemde bedragen? Dan kunt u een beroep doen op het minimafonds en/of bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen. Ook kwijtschelding van enkele provinciale en gemeentelijke belastingen/heffingen valt onder het minimabeleid. Hiervoor gelden echter andere regels dan voor het minimafonds en de bijzonder bijstand.

Inkomen
Netto-inkomen: (115 % van de bijstandsnorm)

- echtpaar/samenwonenden 1.244,00

- alleenstaande ouder 1.119,00
- alleenstaande 871,00
- voor personen jonger dan 21 jaar gelden andere bedragen.
Indien u ouder dan 65 jaar bent gelden onderstaande bedragen:
- echtpaar/samenwonenden beiden ouder dan 65 1.301,00
- echtpaar/samenwonenden 1 jonger dan 65 1.312,00
- een alleenstaande ouder
1.173,00

- een
alleenstaande
924,00

Vermogen

- gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouder 9.950,00
- alleenstaande
4.975,00

Voor iemand met een minimuminkomen is het moeilijk rond te komen. Voor veel dingen is geen geld. Te denken valt aan de aanschaf of vervanging van een wasmachine, koelkast, fornuis, lidmaatschap van een vereniging, bibliotheek, muziekschool, deelname aan een schoolreisje, excursie etc. Hieronder staat vermeld waarvoor en onder welke voorwaarden een tegemoetkoming van de gemeente kan worden ontvangen en hoe hoog die tegemoetkoming is.

Duurzame gebruiksgoederen
Hieronder wordt verstaan een wasmachine, koelkast, gas- of electrisch fornuis, televisie, matras, fiets, etc.

Vergoeding mogelijk via bijzondere bijstand: indien men gedurende drie jaar een minimuminkomen heeft, heeft men per huishou-den jaarlijks recht op 240,00 bijzondere bijstand voor de vervanging van duurzame gebruiksgoederen.

Sociale, culturele, sportieve activiteiten
Hieronder wordt verstaan alle activiteiten waarvoor contributie, lidmaatschapsgeld of een bijdrage wordt gevraagd, zoals (sport) verenigingen, bibliotheek, muziekschool, zwembad, de Blauwe Schuit. Ook een bezoek aan een museum, bioscoop en een abonnement van een krant vallen onder het minimafonds. De vergoeding is afhankelijk van de gezinssamenstelling. Van de gemaakte kosten dienen bewijsstukken te worden ingeleverd.

Vergoeding mogelijk via het minimafonds: de werkelijke kosten tot een bedrag van maximaal 50,00 per persoon/-gezinslid per kalenderjaar en voor een alleenstaande (éénpersoonshuishouden) 85,00.

Kerktelefoon:
U kunt een vergoeding aanvragen voor de kosten van kerktelefoon. Vergoeding mogelijk via het minimafonds: hierbij geldt geen maximum bedrag. De werkelijke kosten worden vergoed (tegen overlegging van bewijsstukken).

Schoolkosten voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar Hieronder wordt verstaan de kosten van deelname aan een schoolreis, excursie, schoolkamp e.d. in het basis- en voortgezet onderwijs, alsmede de kosten van ouderbijdragen. Niet voor vergoeding komen in aanmerking de voorzieningen genoemd in de regeling studiekosten.

Vergoeding mogelijk via: het minimafonds: de werkelijke kosten per (school)jaar tegen overlegging van bewijsstukken.

Schoolkosten voor kinderen die de basisschool verlaten en het voortgezet onderwijs gaan volgen (brugpiepers)
Hieronder wordt verstaan de eenmalige extra kosten die het volgen van het voortgezet onderwijs met zich meebrengen. Bijvoorbeeld de aanschaf van een schooltas, een rekenmachine etc.

Vergoeding mogelijk via het minimafonds: Een vast bedrag van 120,00. Er behoeven geen bewijsstukken van de kosten te worden overgelegd.

Hoe wordt een en ander aangevraagd?
Bij de sector Samenlevingszaken zijn formulieren verkrijgbaar waarmee u een aanvraag kunt doen voor een bijdrage uit het minimafonds en de bijzondere bijstand. Men kan de aanvragen voor de hierboven genoemde zaken indienen tot uiterlijk drie maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt.

Kwijtschelding van belastingen/heffingen?
Voor de navolgende belastingen en heffingen bestaat de mogelijkheid voor het vragen van kwijtschelding:

* onroerende zaak- (gebruikersgedeelte), rioolbelasting en afvalstoffenheffing van de gemeente;

* waterschapsbelastingen (gebruikersgedeelte) van het Hoogheemraadschap.

Op de aanslagen staat vermeld binnen welke termijn het verzoek voor kwijtschelding moet zijn ingediend. Een formulier is bij de gemeente te verkrijgen. Bij kwijtschelding mag men maar een heel laag bedrag aan vermogen hebben (minder dan bij de bijstand). Als uw verzoek is afgewezen omdat uw vermogen te hoog is, is het mogelijk bijzondere bijstand voor deze aanslagen aan te vragen. Uw vermogen mag echter niet hoger zijn dan het hierboven vermelde bedrag.

Andere bijzondere bijstand
Hierboven is gesproken over bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen. Hiervoor gelden aparte regels. Er is echter ook bijzondere bijstand mogelijk als u bijvoorbeeld kosten moet maken in verband met de eigen bijdrage van de tandarts of de thuiszorg, de aanschaf van een bril, kunstgebit, etc.

Twijfelt u of bijzondere bijstand mogelijk is? Informeert u dan even bij de sector Samenlevingszaken, telefoonnummer: (0228) 59 50 45 of 59 50 46.

Deel: ' Minimabeleid 2003 in Andijk '
Lees ook