Gemeente Hilversum


Minimabeleid: meer vergoedingen, eenvoudiger regels

Mensen met kleine inkomens moeten meer kosten vergoed krijgen. De informatie over en uitvoering van de regelingen die hiervoor bestemd zijn, moeten worden verbeterd.

Dit zijn de twee belangrijkste aanpassingen van het geactualiseerde minimabeleid van de gemeente.

Vorig jaar stelde de gemeente vast dat vooral gezinnen met een minimum-inkomen er sinds 1996 financieel op achteruit zijn gegaan. Tegen die achtergrond heeft de gemeente het Participatiefonds, de regeling Vervanging duurzame gebruiksgoederen, het kwijtscheldingsbeleid en de vrijlatingsbepaling tegen het licht gehouden. De vrijlatingsbepaling (wat wordt wel of niet gekort) wordt toegepast op de uitkering van mensen die inkomsten uit arbeid ontvangen.

Het aantal vergoedingen via het Participatiefonds voor mensen met kleine inkomens wordt uitgebreid. Een alleenstaande of een gehuwd/samenwonende zonder kinderen krijgt een voorschot van f 100,- aan het begin van het kalenderjaar. Gezinnen met kinderen ontvangen een voorschot van f 300,-. Het maximaal bij het fonds te declareren bedrag voor een kind wordt gelijkgesteld met dat voor een volwassene. Tegelijkertijd wordt dat bedrag verhoogd naar f 300,- per jaar.

De regeling Vervanging duurzame gebruiksgoederen zal voortaan ook gelden voor reparatie en inkoop in tweedehands winkels. Een andere wijziging behelst de uitbreiding van de lijst duurzame gebruiksgoederen. Het aanvragen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt een stuk eenvoudiger.

B. en w. willen bekijken of het helpen bij het invullen van formulieren mogelijk is. Verder wordt de uitgave van een ouderenkrant overwogen.

Al deze voornemens staan in de nota Actualisering Minimabeleid die op
23 november wordt besproken in de vergadering van de raadscommissie Welzijn in het raadhuis.

Deel: ' Minimabeleid Hilversum meer vergoeden, minder regels '
Lees ook