expostbus51


MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW: minimum(jeugd)loon per 1 juli 1999

Nr. 99/114
21 juni 1999

Minimum(jeugd)loon per 1 juli 1999

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 1999 met 1,33%. Dit is het gevolg van de aanpassing van het wettelijk minimumloon aan de gemiddelde ontwikkeling van de cao-lonen.

Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 juli 1999:

per maand f 2.376,40 per
week f 548, 40

per dag f 109,68

Wettelijke bruto minimum(jeugd)lonen per 1 juli 1999:

Leeftijd % van het Per maand Per week
minimumloon

22 85% f 2.019,90 466,10 21 72,5% f 1.722,90 397,60 20 61,5% f 1.461,50 337,30 19 52,5% f 1.247,60 287,90 18 45,5% f 1.081,30 249,50 17 39,5% f 938,70 216,60 16 34,5% f 819,90 189,20 15 30% f 712,90 164,50

De netto bedragen zijn, anders dan de bruto bedragen, niet wettelijk bepaald. Ze kunnen per bedrijfstak of bedrijf verschillen. Dit komt door verschillen in inhoudingen op het loon, onder meer in verband met de premieheffing voor de sociale zekerheid.
In onderstaande bedragen zijn pensioenpremies buiten beschouwing gelaten, evenals de nominale premies voor de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De bedragen geven daarom alleen een globale aanduiding.

Hieronder staan de netto minimumloonbedragen voor werknemers van 23 jaar en ouder (afgerond op hele guldens).

Netto minimumloon per 1 juli 1999

leeftijd tariefgroep netto per maand netto per week

23 jaar en ouder 0 1447 334 1 1552 358

2 1810 418

3 2064 476

4 2014 465

5 2111 487

Voor alleenstaande werknemers van 22 jaar en jonger, ingedeeld in tariefgroep 2, bedraagt het netto minimumloon globaal:

Netto minimum per 1 juli 1999

leeftijd tariefgroep netto per maand netto per week

22 2 1594 368

21 2 1399 323

20 2 1227 283

19 2 1086 251

18 2 977 225

17 2 882 204

16 2 805 186

15 2 710 164

Nr. 99/113
21 juni 1999

Bijstands-, IOAW- en IOAZ-uitkeringen per 1 juli 1999

De bijstandsuitkeringen en de IOAW- en IOAZ-uitkeringen worden per 1 juli 1999 verhoogd. Dit is het gevolg van de aanpassing van het wettelijk minimumloon en de sociale uitkeringen aan de ontwikkeling van de lonen. De netto uitkering voor gehuwden en ongehuwd samenwonenden stijgt per 1 juli met f 20,28 per maand.

De Algemene bijstandswet kent landelijke normbedragen voor mensen van 21 tot 65 jaar en landelijke normbedragen voor mensen die 65 jaar of ouder zijn. Verder maakt de wet onderscheid tussen gehuwden of ongehuwd samenwonenden, alleenstaande ouders en alleenstaanden. Voor elk van deze groepen geldt een apart normbedrag. Voor gehuwden en ongehuwd samenwonenden tussen de 21 en 65 jaar is dat 100 procent van het netto-minimumloon, voor alleenstaande ouders tussen de 21 en 65 jaar 70 procent en voor alleenstaanden tussen de 21 en 65 jaar 50 procent. Het uitgangspunt bij de norm voor de categorieën alleenstaande ouders en alleenstaanden is dat de (woon) kosten met anderen kunnen worden gedeeld. Is dat niet of slechts gedeeltelijk het geval, dan kan de gemeente hun een toeslag geven van maximaal 20 procent van het netto minimumloon. De normbedragen voor mensen van 65 jaar of ouder zijn gelijk aan de netto AOW-bedragen. Voor hen geldt geen aparte toeslagensystematiek

Normbedragen voor mensen van 21 jaar tot 65 jaar die eenuitkering krijgen op grond van de Algemene bijstandswet
per maand vakantie-uitkering totaal Gehuwden of ongehuwd samenwonenden f 2018,44 f 110,72 f 2129,16
Alleenstaande ouders f 1412,91 f 77,50 f 1490,41 Alleenstaanden f 1009,22 f 55,36 f 1064,58


- Maximale -

- 2 -

. . . Bijstands-, IOAW- en . . .

Maximale toeslag voor mensen van 21 jaar tot 65 jaar: per maand vakantie-uitkering totaal Alleenstaande ouders en alleenstaanden f 403,69 f 22,14 f 425,83

Normbedragen voor mensen van 65 jaar of ouder:
per maand vakantie-uitkering totaal Gehuwden en ongehuwd samenwonenden

- beide partners 65jaar of ouder f 2099,90 f 115,18 f 2215,08

- een partner jonger dan 65 jaar f 2048,78 f 112,38 f 2161,16
Alleenstaande ouders f 1890,07 f 103,67 f 1993,74 Alleenstaanden f 1486,38 f 81,53 f 1567,91

Normbedragen voor mensen jonger dan 21 jaar die eenuitkering krijgen op grond van de Algemene bijstandswet:
per maand vakantie-uitkering totaal Gehuwden en ongehuwd samenwonenden

- beide partners jonger dan 21 jaar f 697,50 f 38,26 f 735,76

- een partner jonger dan 21 jaar f 1357,97 f 74,49 f 1432,46

Alleenstaanden f 348,75 f 19,13 f 367,88

Voor mensen jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen die tot hun last komen, gelden hogere bedragen:

per maand vakantie-uitkering totaal Gehuwden en ongehuwd samenwonenden

- beide partners jonger dan 21 jaar f 1101,19 f 60,40 f 1161,59


- een partner jonger dan 21 jaar f 1761,66 f 96,63 f 1858,29

Alleenstaande ouders f 752,44 f 41,27 f 793,71


- Eigen -

- 3 -

. . . Bijstands-, IOAW- en . . .

Eigen vermogen
Niet al het spaargeld behoeft te worden aangesproken, voordat men voor bijstand in aanmerking komt. Het vrij te laten vermogen is:

f19.700,- voor gezinnen;
f 9.850,- voor alleenstaanden.

Voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en een eigen huis bewonen, geldt een extra vrijlating. Bij hen wordt van het vermogen in het huis namelijk nog eens
f 15.000,- volledig vrijgelaten en van het meerdere de helft.

De totale vermogensvrijlating is begrensd tot

f79.700,- voor gezinnen;
f69.850,- voor alleenstaanden

Ziekenfonds-/ ziektekostenpremie
Wie verplicht verzekerd is bij een ziekenfonds moet van zijn/haar uitkering de nominale ziekenfondspremie betalen. Wie niet verplicht verzekerd is, ontvangt bij het normbedrag een vergoeding voor de betaling van een particuliere ziektekostenverzekering, die dezelfde risico's dekt als de verplichte ziekenfondsverzekering. De vergoeding wordt verminderd met het bedrag dat een verplicht verzekerde in dezelfde omstandigheden als nominale premie aan het ziekenfonds moet betalen.

IOAW en IOAZ
De IOAW is bestemd voor oudere langdurig werklozen die 50 jaar of ouder waren op het moment dat zij werkloos werden en voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen, ongeacht hun leeftijd. De IOAW geldt, nadat de uitkeringsperiode voor de werkloosheidswet inclusief de vervolguitkering is verstreken.
Voor de IOAZ komen mensen van 55 jaar of ouder en gedeeltelijk arbeidsongeschikte ex-zelfstandigen (ongeacht hun leeftijd) in aanmerking die noodgedwongen hun bedrijf of beroep moeten beëindigen.

De bruto grondslag bedraagt voor:
totaal
per maand vakantie-uitkering totaal Gehuwde en ongehuwde partners
die beiden 21 jaar of ouder zijn f 2343,08 f 187,44 f 2530,52


- Alleenstaanden -

- 4 -

. . . Bijstands-, IOAW- en . . .

Alleenstaanden van 21 jaar of ouder
met een of meer kinderen f 2169,14 f 173,53 f 2342,67

Alleenstaanden

- vanaf 23 jaar f 1822,31 f 145,78 f 1968,09
- van 22 jaar f 1431,82 f 114,55 f 2546,37
- van 21 jaar f 1206,53 f 96,52 f 1303,05

Voor mensen onder de 21 jaar gelden lagere bedragen. Op de grondslagen worden de bruto inkomsten uit of in verband met arbeid van de werkloze of zelfstandige en zijn of haar partner in mindering gebracht. In tegenstelling tot de bijstandswet wordt geen rekening gehouden met andere inkomsten en met vermogen. Alleen bij de IOAZ wordt van vermogens boven de f 216.500,- een inkomen van 4 procent van dat meerdere verondersteld.

Wet inkomensvoorziening kunstenaars
Op 1 januari 1999 is de Wet inkomensvoorziening kunstenaars (WIK) in werking getreden. Een uitkering volgens de WIK bedraagt voor alleenstaande kunstenaars 70 procent van de landelijke bijstandsnorm, inclusief de maximale toeslag voor een alleenstaande. Alleenstaande ouders en gehuwden of ongehuwd samenwonenden krijgen een iets hoger percentage.

De uitkering bedraagt voor
Per maand vakantie- totaal
uitker ing
Alleenstaanden f 989,04 f 54,25 f 1043,29
Alleenstaande ouders f 1392,73 f 76,39 f 1469,12
Gehuwden en ongehuwd samenwonenden f 1594,57 f 87,47 f 1682,04

In 1999 geldt een overgangsregeling voor kunstenaars die vanaf 1 januari 1999 in de bijstand zaten. Als ze overstappen naar de WIK krijgen zij in 1999 een uitkering van 80 procent van de bijstandsnorm.

21 jun 99 16:45

Deel: ' Minimum(jeugd)loon per 1 juli 1999 '
Lees ook