Ministerie van Financien

Titel: Regeling Leen- en Depositofaciliteit Baten-Lastendiensten 1999 _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Directie Begrotingszaken

Aan:

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

B98-503M

12 januari 1999

Onderwerp

Regeling Leen- en Depositofaciliteit Baten-Lastendiensten 1999

Tijdens het algemeen overleg dat de Commissie voor de Rijksuitgaven met mij voerde op 24 september jl., is een opmerking gemaakt over de budgetrechtelijke aspecten van de voorgenomen Regeling Leen- en Depositofaciliteit Baten-Lastendiensten 1999. Die faciliteit regelt voor agentschappen en voor toekomstige andere baten-lastendiensten de mogelijkheid om intern uit de schatkist geld voor investeringsdoeleinden te lenen, dan wel om tijdelijk niet benodigde gelden rentedragend in de schatkist aan te houden.

In het thans gereed zijnde concept wordt afzonderlijk aandacht aan het budgetrechtelijk aspect van de leenfaciliteit besteed. Het budgetrecht zowel met betrekking tot het beschikbaar stellen van leningsmiddelen als met betrekking tot de besteding van die middelen wordt daarin - vanzelfsprekend - gerespecteerd, met andere woorden deze geldstromen zullen over de begroting van het betrokken agentschap worden geleid.

De concept-regeling is heden voor advies aan de Algemene Rekenkamer gezonden. Na ommekomst en verwerking van dat advies zal de regeling worden vastgesteld. Ik zal de commissie, zoals toegezegd, daarna de regeling ter informatie doen toekomen.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

Deel: ' Minister Financien over Regeling Leen- en Depositofaciliteit '
Lees ook