PERSBERICHT

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Afd. Voorlichting & Communicatie
Postbus 93138
2509 AC DEN HAAG

Uitnodiging aan de media
7 december 1999

Minister Hermans lanceert NWO-programma ICT in de maatschappij

Zullen de boekhandel en de platenwinkel uit het straatbeeld verdwijnen? Houdt de supermarkt met de klantenpas steeds meer ons gedrag in de gaten? Zijn ontwerpers van digitale producten nog te veel bezig met ICT-toys for cyber-boys? Of biedt de nieuwe communicatietechnologie juist nieuwe mogelijkheden voor kansarmen? Dit soort vragen staat centraal in het nieuwe Stimuleringsprogramma Maatschappij en de Elektronische Snelweg dat NWO samen met de inisteries van OCenW, EZ en de overige ministeries verenigd in het Nationaal Actie Programma Elektronische Snelwegen (NAP) op 13 december in Utrecht lanceert. Daarbij zal de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen het belang van nieuwe media voor wetenschap en samenleving toelichten. Het onderzoeksprogramma, waarvoor acht miljoen gulden in zes jaar is uitgetrokken, moet meer kennis opleveren over de wisselwerking tussen samenleving en de informatie- en communicatietechnologie, de ICT.

Mediavertegenwoordigers zijn van harte welkom.

Tijdens deze bijeenkomst zullen ook de resultaten van een voorbereidend onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) naar de relatie tussen ICT-gebruik en sociale ongelijkheid bekend worden gemaakt. Dit onderzoek werd in opdracht van dezelfde ministeries uitgevoerd ter voorbereiding van het programma Maatschappij en de Elektronische Snelweg.

Behalve NWO (met 2 miljoen gulden) nemen aan de financiering van het programma deel het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (2 miljoen) en de departementen verenigd in het Nationaal Actieprogramma Elektronische Snelweg - Economische Zaken, Binnenlandse Zaken, Justitie, Verkeer en Waterstaat en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen - (4 miljoen).

Mediavertegenwoorxdigers wordt verzocht hun komst te melden bij NWO, afd. Voorlichting & Communicatie, tel. 070 3440713, fax 070 3850971, e-mail news@nwo.nl. Nadere informatie bij dr. L. van der Laan (wetenschappelijk coördinator MES), tel. 010 4081464 of 4081391, fax 010 4081961, e-mail vanderlaan@few.eur.nl of mr. G. Blonk (NWO-MaGW), tel. 070 3151971, fax 070 3832841, e-mail blonk@nwo.nl. Zie ook https://www.nwo.nl/magw.

99-41e
Z.O.Z.

Startbijeenkomst NWO-Stimuleringsprogramma Maatschappij en de Elektronische Snelweg (MES) maandag 13 december in de Senaatszaal van het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht, Domplein 29, Utrecht.

Programma

12.30 uur Ontvangst

13.00 Prof. dr. G.A. van der Knaap, Voorzitter programmacommissie MES
Welkom

13.10 Drs. L.M.L.H.A. Hermans, minister van OCenW Het belang van MES voor wetenschap en samenleving

13.25 Dr. R.J. van Duinen, voorzitter NWO
Informatica, informatiemaatschappij en vernieuwend onderzoek

13.45 Dr. J. de Haan, Sociaal en Cultureel Planbureau Sociale ongelijkheid en moderne informatietechnologie

14.15 Prof. dr. G.A. van der Knaap
NWO-MES: Voorgeschiedenis, inhoud en activiteiten

14.45 Opmerkingen en vragen (prof. dr. G.A. van der Knaap & dr. L. van der Laan, wetenschappelijk coördinator NWO-MES)

15.00 Afsluiting met koffie en thee

Deel: ' Minister Hermans (OC&W) lanceert NWO-programma ICT '
Lees ook