Ingezonden persbericht


Persbericht

17 juni 2002

Ichthus Hogeschool: 'Nieuw type leraar betreedt de basisschool'

Minister Hermans reikt eerste diploma experimentele lerarenopleiding uit

DORDRECHT * Op woensdag 26 juni a.s. reikt de demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de heer drs. L.M.L.H.A. Hermans, het allereerste Explo-diploma uit. Dat gebeurt tijdens de officiële diploma-uitreiking waarbij ongeveer veertig studenten van de experimentele lerarenopleiding basisonderwijs (Explo) van de Ichthus Hogeschool hun PABO-diploma in ontvangst zullen nemen. Met deze diplomering betreedt een nieuw type leraar de basisschool.

De Explo ging vier jaar geleden in Dordrecht van start als experimentele PABO-opleiding waarbij informatie- en communicatietechnologie volledig werd geïntegreerd in onderwijsinhoud en -vorm. Al na het eerste jaar voerde de Ichthus Hogeschool het Explo-concept onder de term 'vernieuwde lerarenopleiding' in op al haar overige PABO-locaties: Rotterdam, Den Haag en Oegstgeest.

Onze kenniseconomie vereist een goede integratie van de moderne technologieën in het onderwijs, om te beginnen in het basisonderwijs. Wie leerlingen al op jonge leeftijd vertrouwd wil maken met de computer, heeft leraren nodig die zelf goed thuis in de toepassing van informatie- en communicatietechnologie. Vanuit dit besef nodigde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in 1997 de PABO's uit om een voorstel te ontwikkelen voor een vernieuwde PABO. De basis moest worden gevormd door een zo volledig mogelijke integratie van ICT in alle facetten van het onderwijs. De Ichthus Hogeschool ging op deze uitnodiging in en ontwikkelde een aanpak waarbij ze de moderne computertechnologieën aangreep om het hele onderwijsconcept opnieuw te doordenken. Het ministerie van OCenW honoreerde het onderwijsconcept dat hieruit voortkwam en stelde voor de uitvoering ervan extra financiële middelen beschikbaar.

De Explo * en in navolging daarvan de vernieuwde lerarenopleiding - verschilt in een aantal opzichten van de traditionele PABO. Zo beschikken de studenten over een laptop, waarop zij in een persoonlijk digitaal portfolio hun eigen prestaties en vorderingen vastleggen. Studenten worden ingedeeld in basiseenheden van zestig studenten, maar ze zijn de meeste tijd actief in kleinere groepen van verschillende omvang. In deze groepen werken zij aan projecten. De stage op de basisschool, van meet af aan twee dagen in de week, doen de studenten in tweetallen. Op die manier krijgt de student niet alleen feedback van een mentor, maar ook van de eigen medestudent. Het onderwijs is thematisch opgebouwd, waarbij integratie van verschillende disciplines centraal staat. Bovendien kent de opleiding een opbouw waarbij eerst het beroep wordt verkend en waarbij de student zich gedurende de vier opleidingsjaren steeds verder verdiept en bekwaamt. Hoewel alle projecten en verslagen in digitale vorm ter beoordeling aan de docent moeten worden aangeboden, zijn er geen aparte ICT-colleges. In het begin van hun opleiding maken studenten zich in korte tijd allerlei ICT-vaardigheden eigen door samen te werken aan een omvangrijke taak die digitaal gepresenteerd moet worden. De hogeschool investeerde in computers en allerlei andere hardware en bracht tevens veranderingen in de gebouwen aan: nieuwe netwerken en flexibele wanden in de collegezalen, zodat snel van grotere naar kleinere groepen en andersom kan worden geswitcht.

Met de vernieuwde lerarenopleiding speelt de Ichthus Hogeschool in op moderne ontwikkelingen in het onderwijs. Zo maken nieuwe digitale media, waaronder interactieve CD-rom's en Internet, een nieuwe manier van leren mogelijk. De leraar wordt, ook in de basisschool, steeds minder de enige kennisbron. In plaats daarvan zal de nieuwe leraar meer en meer als coach optreden die de leerlingen bij hun leeractiviteiten begeleidt. De Explo van de Ichthus Hogeschool heeft de afgelopen jaren tot een aantal nevenactiviteiten geleid. Zo werden diverse symposia georganiseerd om de opgedane ervaringen met andere opleiders te delen. De PABO heeft diverse CD-roms met leermateriaal uitgebracht. Verder heeft de Ichthus Hogeschool met een aantal partners het Expertisecentrum ICT-E opgericht, bedoeld om een kennisbank van good practices op te zetten en veelbelovende initiatieven op het gebied van computer en onderwijs op basisscholen te ondersteunen. Ook zijn er internationale contacten.

Met dit alles betreedt deze maand een nieuw type leraar de arbeidsmarkt. De circa veertig studenten die op 26 juni hun PABO-diploma in ontvangst zullen nemen, hebben inmiddels een baan. Tevens betekent deze diploma-uitreiking het einde van de Explo als experimentele lerarenopleiding. De Explo wordt voortgezet als 'vernieuwde lerarenopleiding'. De Ichthus Hogeschool zal de ervaringen en inzichten die ze daarmee verwerft ook in de toekomst blijven benutten voor een permanente innovatie van enerzijds de lerarenopleiding zelf en anderzijds het onderwijs op de basisschool. De PABO van de Ichthus Hogeschool is een van de grootste PABO's in Nederland en telt in totaal circa 2.300 studenten.


-.-.-.-.-

Deel: ' Minister Hermans reikt eerste diploma experimentele lerarenopleiding.. '
Lees ook