Ministerie EZ persbericht


MINISTER JORRITSMA STEMT IN MET VERKOOP AANDELEN UNADatum: 02-09-1999

De Minister van Economische Zaken, mw. A. Jorritsma-Lebbink, heeft op 2 september aan N.V. Energieproduktiebedrijf UNA laten weten dat zij instemt met de verkoop van aandelen aan Reliant.
Op grond van de Elektriciteitswet 1998 is voor verkoop van aandelen aan anderen dan de huidige aandeelhouders van elektriciteitsbedrijven toestemming van de minister nodig.
Aanvragen worden beoordeeld op basis van criteria die zijn vastgelegd in overeenstemming met de Eerste en Tweede Kamer.

Partijen hebben, in constructief overleg met alle betrokkenen, het privatiseringscontract op 2 september aangepast om tegemoet te komen aan deze criteria. Minister Jorritsma concludeert dan ook in de brief waarin ze de aanvraag van UNA honoreert dat nu aan de gestelde criteria wordt voldaan.

Het gaat daarbij om de volgende criteria:
1) Er dient voldoende gewaarborgd te zijn dat voldaan wordt aan verplichtingen uit hoofde van de "stranded costs"(ook wel bakstenen genoemd). Dit kan bijvoorbeeld door financiële reservering of garantie. UNA en haar aandeelhouders hebben nu aan dat criterium voldaan. De huidige aandeelhouders hebben zich ertoe verplicht de vennootschap in staat te stellen aan haar verplichtingen inzake "stranded costs" te voldoen en geven daartoe een garantie af tot een maximum van 1,4 miljard gulden, mogelijkerwijs oplopend tot 1,9 miljard gulden. Deze garantie wordt deels onderbouwd door voor vier jaar een deel van de verkoopprijs op een aparte rekening onder beheer van een notaris te zetten. Dit bedrag mag alleen aangewend worden voor verplichtingen uit hoofde van "stranded costs".
2) Zolang de Staat nog niet beschikt over de meerderheid van de aandelen in het landelijk hoogspanningsnet (zoals is voorzien in de nieuwe Elektriciteitswet), dient geregeld te worden dat de zeggenschap op die aandelen binnen de huidige kring van aandeelhouders blijft of op een soortgelijke wijze wordt gewaarborgd. Hieraan is voldaan doordat Reliant en UNA hebben verklaard de meerderheid van de zeggenschapsrechten in de N.V. Sep (Samenwerkende
Elektriciteitsproducenten) met betrekking tot het landelijk hoogspanningsnet niet uit te zullen oefenen zonder voorafgaande instemming van de Minister van Economische Zaken.Ministerie van Economische Zaken
Aan deze paginas kunnen geen rechten worden ontleend - No rights can be derived from these pages

Zoekwoorden:

Deel: ' Minister Jorritsma stemt in met verkoop aandelen UNA '
Lees ook