Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Persbericht

24 december 2004

Minister Dekker maakt woningbouwafspraken met het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Minister Dekker (VROM) heeft woningbouwafspraken gemaakt met het kaderwetgebied Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Het SRE gaat de komende vijf jaar (2005-2009) ruim 23.000 woningen bouwen. Voor 15.735 van de 23.820 woningen ontvangt het SRE van het ministerie van VROM een bijdrage van bijna 19 miljoen euro. De overige 8.000 woningen bouwt het SRE zonder rijksbijdrage. Het SRE doet dit om het woningtekort in het SRE nog verder terug te brengen en heeft deze plannen vastgelegd in het Regionaal Structuurplan en de Regionale Woonvisie. Onderdeel van deze afspraken is ook dat de landelijke gemeenten binnen het SRE mogen bouwen voor migratiesaldo-nul. Naast afspraken over de woningbouwproductie is er ook subsidie beschikbaar gesteld voor bodemsanering, infrastructuur en groen.

Aantallen

Het SRE ontvangt van het ministerie van VROM een prestatiegerichte bijdrage van 18,8 miljoen euro. Jaarlijks ontvangt het SRE voor het aantal woningen dat ze dat jaar wil gaan bouwen een voorschot van 65 procent. Pas bij het gereedkomen van de afgesproken jaarlijkse woningaantallen volgt de rest van het budget. Als er niet voldoende woningen worden bijgebouwd, dan kan dit gevolgen hebben voor de VROM-bijdrage in de jaren daarna. Minister Dekker zal ieder jaar de woningproductie monitoren om mogelijke belemmeringen tijdig in beeld te krijgen. De woningproductie ligt elk jaar tussen de ruim 4.500 en bijna 5.000 woningen. Het SRE kan extra geld krijgen als meer dan 22,9 % van de woningen is gebouwd door particuliere opdrachtgevers, anders dan bouwers voor de markt. De premie bedraagt in dat geval 1600 euro per woning.

Omgeving

Naast een budget voor woningbouwproductie heeft het Rijk nog een aantal andere budgetten beschikbaar gesteld aan het SRE. Voor het saneren van bodemverontreiniging is er 7,1 miljoen euro. Voor strategische en regionale groenprojecten stelt het Ministerie van LNV ook nog eens bijna 1,1 miljoen euro beschikbaar.

Om het woningtekort terug te brengen tot 1,5 procent in 2010 moeten in Nederland de komende jaren circa 445.000 woningen worden gebouwd. Om dit aantal te bereiken maakt minister Dekker afspraken met twintig stedelijke regio's. De minister hecht daarbij grote waarde aan de regionale samenhang, bijvoorbeeld door huisvesting van lage inkomensgroepen in de randgemeenten.

Meer informatie:

Download hier het convenant
Dossier Woningproductie (achtergondinformatie)

( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=19274 )

Deel: ' Minister maakt woningbouwafspraken met Samenwerkingsverband Regio Ei.. '


Lees ook