Language: NL Ministerie van Buitenlandse zaken België

Category: Communiqué Date: 13/06/02

Minister Michel verheugd over het nieuwe engagement van de internationale financiële instellingen ten aanzien van de DRC

Brussel, 13 juni 2002

De heer Louis Michel, Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, is zeer verheugd over het feit dat de internationale financiële instellingen op 12 juni in Washington hebben beslist zich ten aanzien van de Democratische Republiek Congo opnieuw te engageren.

Als gevolg van deze zeer belangrijke beslissing kan de DRC opnieuw beroep doen op de middelen van het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank. De beslissing werd genomen na evaluatie van de gunstige economische hervormingen van de regering en de geleverde inspanningen om de vrede op het Congolese grondgebied te herstellen.

Niettegenstaande de terughoudendheid van sommige partners heeft België altijd op deze beslissing aangedrongen omdat ze zijns inziens noodzakelijk is voor de wederopbouw en de ontwikkeling van het land. Tezamen met Frankrijk, Zuid-Afrika en Zweden heeft België een doorslaggevende rol gespeeld bij de technische totstandkoming door een aanzienlijk overbruggingskrediet toe te staan dat onmiddellijk werd teruggestort. Dit stelde de DRC in staat zijn schulden ten aanzien van het IMF en de Wereldbank terug te betalen en zodoende te voldoen aan de voorwaarde voor een nieuw engagement. Ook heeft België zich bereid verklaard te participeren in een beheersfonds dat werd opgericht om de achterstallen van de DRC ten overstaan van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank aan te zuiveren.

Deze vastberaden houding van België ligt in de lijn van het Belgische Actieplan voor Midden-Afrika. Hierin werden een correct financieel en economisch beheer en de nakoming door de Congolese regering van haar politieke verbintenissen als evaluatiecriteria vooropgesteld voor Belgische steunverlening.

Volgens Minister Michel legt deze beslissing de grondslag voor een door de toekomstige overgangsregering te voeren gezond en geloofwaardig beleid.

In deze omstandigheden is België van oordeel dat het van het grootste belang is dat er zo snel mogelijk een overgangsregering komt zodat ze onverwijld werk kan maken van een economisch programma dat de geboden financiële mogelijkheden ten gunste van de hele Congolese bevolking aanwendt.

Deel: ' Minister Michel verheugd over het nieuwe engagement van de internati.. '
Lees ook