Minister Peijs informeert Kamer onjuist over NMA besluit

DEN HAAG, 20040319 -- De NMa ontkent reeds een besluit genomen te hebben over een ontheffing voor een monopolie op het bergen van wrakken bij ongelukken langs de autosnelwegen. Minister Peijs overrompelde dinsdag de Tweede Kamer met de mededeling van het tegendeel. "Er is een prima systeem, er is een aanbesteding gaande, de NMa heeft de ontheffing verleend, het ligt ter visie en gaat op 1 april in werking", zei de minister in reactie op PvdA opponente Sharon Dijksma, "Mevrouw Dijksma, waarom bent u niet gelukkig?".


Het hoofd Ontheffingsaanvragen van de NMa, mevrouw Kraak, ontkent ten stelligste dat er al een besluit genomen zou zijn. Zij verwijst naar de publicatie in de Staatscourant van 4 maart naar aanleiding waarvan nog tot 1 april bezwaren kunnen worden ingediend tegen de "aanvraag tot verlenging ontheffing". Die bezwaren moeten eerst worden bestudeerd en pas daarna zal de NMa een besluit nemen, aldus Kraak.

Zonder ontheffing valt de bodem uit de regeling die de minister per 1 april in gang wil zetten. Zeker nu de Hoge Raad in januari het standpunt heeft ingenomen dat een gezamenlijke regeling van slechts een deel van de wrakkenbergers, automobilisten er niet van kan weerhouden toch te kiezen voor de berger die het snelst ter plekke is.

Uit het voorlopig stenogram van het debat in de Tweede Kamer blijkt dat de minister ook nog opmerkte dat hulp bij ongevallen met beknelling en letsel een taak van de brandweer is. Zij realiseert zich niet dat de brandweer met afgeserveerde bergers getraind heeft bij calamiteiten zoals beknelling, of te water geraakte auto's waar elke seconde telt. En dat er door haar systeem 80 bergingsbedrijven failliet zullen gaan waardoor de aanrijtijden nog hoger op zullen lopen, meer files zullen ontstaan en onnodig verkeersslachtoffers zullen vallen. Een brandweercommandant in Friesland heeft onlangs voor RTL TV verklaard dat het nieuwe systeem onherroepelijk meer verkeersslachtoffers zal eisen. Zijn uitspraak wordt ondersteund door recente, soortgelijk bezorgde uitspraken van diverse burgemeesters.

Uit het dinsdag gehouden debat blijkt dat in de bergingsproblematiek alleen het CDA terugkomt op de kamerbrede opstelling van twee jaar geleden waarin de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat werd gevraagd op te treden tegen de chaos bij het bergen van wrakken na ongelukken op de autosnelwegen. Het CDA vindt het kennelijk belangrijker haar Minister te beschermen dan op te komen voor de verkeersveiligheid en tegen het faillissement van 80 oude (ook gegunde) gekwalificeerde bergingsbedrijven.

Deel: ' Minister Peijs informeert Kamer onjuist over NMA besluit '
Lees ook