Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

https://www.minvrom.nl

MINVROM: Minister Pronk: Prioriteit aan handhaven veiligheid

Voortgangsrapportage Milieuwethandhaving
Minister Pronk: prioriteit aan handhaven veiligheid

Handhaving wordt verder verstrekt. Prioriteit wordt gegeven aan handhaving van veiligheid. Bedrijven die vaak problemen veroorzaken worden aangepakt. De gevolgen van de toenemende juridisering van het milieu moeten worden tegengegaan. De handhavingcultuur moet worden verbeterd, handhaven is optreden en dus niet gedogen. Dat blijkt uit de zesde voortgangsrapportage milieuwethandhaving die minister Pronk (VROM), mede namens de ministers van Justitie, en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, en namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Veiligheid heeft een hoge prioriteit gekregen. De rijksoverheid vervult thans een actieve rol richting andere overheden en markt. De Inspectie controleert nu veel minder op papier en legt meer bedrijfsbezoeken af, zonder voorafgaande waarschuwing. Een overmaat aan overleg moet worden voorkomen door een duidelijke toewijzing van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Verkokering van binnen de rijksoverheid moet worden tegengegaan.VROM geeft het goede voorbeeld door de samenvoeging van de verschillende VROM-Inspecties in één Inspectoraat-Generaal VROM.

De voortgangsrapportage geeft inzicht in een groot aantal voorbeelden van afgeronde en lopende handhavingacties.

In het voorjaar is in de gemeente Eindhoven onderzoek uitgevoerd naar uitvoering van de VROM-taken. Daaruit bleek dat vergunningverlening en handhaving Wet milieubeheer tekort schoot. Dit gold ook voor de vergunning van het gasbedrijf van Hoek Loos, waar zich op 2 juli een explosie heeft voorgedaan. Bestemmingsplan en de bebouwing van het bedrijf kwamen niet overeen, en de afstand tussen het bedrijf en de woonbebouwing is te klein.Tevens bleek dat voor bouwprojecten in de nabijheid ten onrechte bouwvergunningen zijn verleend. De minister van VROM heeft beslist dat de Inspectie verscherpt toezicht zal houden op de uitvoering van de milieutaken door de gemeente Eindhoven.

Recent zijn de draaitrommelovens van AVR-Chemie gesloten vanwege een brandstof-lekkage. Bij het bedrijf is in de afgelopen jaren een groot aantal overtredingen geconstateerd waartegen is opgetreden. Dit wijst op structurele problemen binnen AVR. Het bedrijf is hierop aangesproken en moet onverwijld verbeteringen aanbrengen. Het Milieu Inlichtingen en Opsporingsteam (MIOT) voert in opdracht van het Openbaar Ministerie onderzoek uit naar mogelijk strafrechtelijke feiten bij het project de Maaswerken. Bij dit project, waar opdrachtgever en bevoegd gezag dezelfde partijen zijn, zou verontreinigde baggerspecie zijn gestort in het voormalige grindgat Rijkelse Bemden. De afvoer van de specie is inmiddels stilgelegd. Bestuurlijk onderzoek is uitgevoerd naar de voorbereiding en uitvoering van de sanering van de voormalige stortplaats Diemerzeedijk in Amsterdam. Uit het onderzoek bleek dat er verontreinigingen buiten de stortplaats optreden. Amsterdam zal de aanbevelingen van de Inspectie opvolgen.
De Inspectie is tevens betrokken bij het strafrechtelijk onderzoek naar de oorzaak van een lekkage van 4000 liter cyanidehoudende vloeistof in 1999 bij DSM. Dit onderzoek zal eind dit jaar worden afgerond. De gelekte vloeistof bevatte naar schatting 200 kg van het uiterst giftige blauwzuurgas.
De Inspectie Milieuhygiëne toont geen begrip voor benzinetankstations die nog steeds niet aan de reeds jaren geldende milieuregels (vloeistofdichte vloer, dampretoursysteem en financiële zekerstelling)voldoen.Tegen gemeenten die het Besluit niet adequaat en terstond willen handhaven treedt de Inspectie op.

Deel: ' Minister Pronk geeft prioriteit aan handhaven veiligheid '
Lees ook